Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen, keskushallinto

HEL 2022-003367
More recent handlings
Case 5. / 200 §

Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää rahoitusjohtajalle toimivallan myöntää kaupungin myöntämille antolainoille lyhennysvapaata ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen, jäljempänä mainituin rajauksin edellyttäen, että lainoille jää riittävä vakuus.

Lyhennysvapaa ja vastaava laina-ajan pidennys voidaan myöntää:

a) enintään kuudeksi kuukaudeksi

b) maalis-elokuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä koskien

c) lähtökohtaisesti vain sellaisille lainansaajille, joiden toimintaa koronatilanne on olennaisesti ja todennettavasti vaikeuttanut

Päätös ei koske kaupungin laina-avustuksen saajia. Lainoille mahdollisesti kertyneet korot laskutetaan normaalisti siten, että korot voidaan maksaa viimeistään 31.8. ilman viivästyskorkoseuraamuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus päätti koronasyistä myönnettävien kaupungin lainavelallisten lyhennysvapaista 6.4.2020, § 234 sekä 29.3.2021, § 228, ja päätösvallan delegoinnista ao. lyhennysvapaa-asioissa. Lyhennysvapaita myönnettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti velallisen hakemuksesta enintään kuuden kuukauden jaksolle laina-aikaa enintään vastaavalla kestolla pidentäen, edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa. Saatujen hakemusten perusteella rahoitusjohtaja myönsi lyhennysvapaan vuonna 2020 huhti-syyskuussa erääntyneille yhteensä 2,9 milj. euron lyhennyserille koskien 26 eri yhteisöä. Vuonna 2021 rahoitusjohtaja myönsi lyhennysvapaata huhti-syyskuussa erääntyneille yhteensä 1,2 milj. euron lyhennyserille koskien 21 eri yhteisöä.

Useiden kaupungin lainavelallisten toiminta on edelleen syksyn 2021 ja talven 2022 sulkutoimien johdosta keskeytynyt tai häiriintynyt pahoin. Esimerkiksi kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta liikuntapaikkojen rakentamiseen myönnettyjen lainojen lyhennykset ovat pääosin kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa, ja on selvää, että lainanlyhennyksien maksaminen haastaa ko. liikuntapaikkojen ylläpidosta vastaavien yhteisöjen taloutta edelleen.

Kaupungin edun kannalta on tärkeää mahdollisuuksien mukaan varmistaa kaupungin lainoittaman toiminnan jatkuvuus. Lyhennysvapaata maalis-elokuussa erääntyvien lyhennyserien maksamisesta myöntämällä, sekä laina-aikaa myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavalla määrällä enimmillään pidentämällä, sekä siirtämällä asiaa koskeva toimivalta rahoitusjohtajalle, voidaan ko. lyhennyksiin liittyviin tilapäisiin maksuvaikeuksiin vastata tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Koronaepidemian pidempiaikaisista talousvaikutuksista ei tällä hetkellä voida tehdä vielä tarkkoja arvioita, ja kaupunginhallitus tulee tarvittaessa myöhemmin tekemään täydentäviä päätöksiä asiassa.

Edellä esitetyn vuoksi on perusteltua, että kaupunginhallitus vallitsevat olosuhteet huomioiden uusisi vuosien 2020 ja 2021 keväinä tekemänsä lyhennysvapaiden käsittelyä koskevan päätöksen.

Taloudelliset vaikutukset

Menettelyn johdosta esitettyä lyhennysvapaata ja laina-ajan pidennystä voitaisiin tässä vaiheessa rahoitusjohtajan päätöksellä myöntää enintään kuuden kuukauden ajalle, koskien maalis-elokuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä. Lyhennyseriä, joihin maksuaikajärjestelyjä tarvitaan, voisi laskutusennusteen tietojen pohjalta tehdyn arvion perusteella olla enimmillään n. 3,9 milj. euroa. Suurimmat päätöksessä tarkoitetut laskutettavat lyhennyserät kohdistuvat toukokuulle; n. 3,5 milj. euroa.

Lainamuutoksia koskeva päätöksenteko

Kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8.luku, 1§, 11k. (talousasiat)].

Close

This decision was published on 23.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi