Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Helsingin Meat Shop Oy

HEL 2022-003453
More recent handlings
§ 11

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Helsingin Meat Shop Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Helsingin Meat Shop Oy Mäntykuja 5, 02400 Kirkkonummi, y-tunnus 3235611-6

Elintarvikehuoneisto

Helsingin Meat Shop, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Lihakylmiö tulee varustaa lattiakaivolla

2. Siivousvälineille tulee olla erillinen siivousvälinevarasto, jossa on vesipiste ja kaatoallas.

3. Henkilökunnan vaatteille tulee olla vaatesäilytysratkaisu, esimerkiksi kaapit

4. Jauhelihamylly tulee puhdistaa käytön jälkeen päivittäin.

5. Palvelumyyntitiskillä myynnissä olevista naudanlihoista ja naudanlihaa sisältävistä jauhelihoista on annettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen(EY) N:o 1760/2000 13 ja 14 artiklan sekä komission antaman asetuksen (EY) N:o 1275/2007 1 artiklan 4 kohdan edellyttämät tiedot kuluttajille.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 2.5.2022 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin Meat Shopiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 16.12.2021. Tällöin on havaittu, että lihakylmiössä ei ollut lattiakaivoa ja lattia oli pinnoittamatonta betonia. Myymälässä ei ollut erillistä siivousvälinevarastoa vaan siivousvälineet säilytettiin viereisten liiketilojen kanssa yhteiskäytössä olevalla takakäytävällä lattialla. Henkilökunnalle ei ollut pukukaappeja. Toimijalla ei ollut esittää omavalvontaa tai sen toteutumisen kirjanpitoa. Toimija ei ollut varmistanut, että salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden asiakirjavaatimukset täyttyvät. Toimija oli asettanut naudanlihan myyntiin, vaikka lainsäädännön vaatima salmonellatodistus ja kaupallinen asiakirja puuttuivat. Palvelutiskissä myynnissä olevista naudanlihoista ei oltu ilmoitettu asiakkaille kirjallisesti alkuperä-, teurastus-, leikkausmaata tai erätunnusta. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 22.2.2022 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus 16.12.2021).

Helsingin Meat Shopiin on tehty uusintatarkastus 3.3.2022, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa ja lisäksi on todettu, että jauhelihamylly oli likainen ja sen sisällä oli edellisenä päivänä jauhettua lihaa (Liite 2 Tarkastuskertomus 3.3.2022).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 9.3.2022 päivätyllä kirjeellä (Liite 3).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Helsingin MeatShop Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Helsingin Meat Shop Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohdan/epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:
1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai
2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 6 artiklan mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 17 artiklan 1 kohdan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai rehut täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Saman asetuksen 19 artiklan mukaan, jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen maahantuoma, tuottama, jalostama, valmistama tai jakelema elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun I kohdan 2 mukaan elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että
a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti,
b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille,
c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan, ja
d) elintarvikehuoneistoissa on tarvittaessa asianmukaiset kapasiteetiltaan riittävät lämpötilavalvotut käsittely- ja varastointiolosuhteet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa lämpötilassa, ja huoneistot on suunniteltu siten, että lämpötilaa voidaan valvoa ja että se voidaan tarvittaessa kirjata muistiin.

Helsingin meat shop myymälässä ei ollut erillistä siivousvälinevarastoa vaan siivousvälineet säilytettiin myyntitiskin takana lattialla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II ja luvun I 9 kohdan mukaan henkilökunnalle on tarvittaessa järjestettävä asianmukaiset pukusuojat.

Helsingin meat shop myymälässä henkilökunnan vaatteita säilytettiin myyntitiskin takana tuolilla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun II kohdan 1 mukaan elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettävät tilat on suunniteltava ja sijoiteltava niin, että niissä voidaan noudattaa hyvää elintarvikehygieniakäytäntöä
ja ehkäistä saastuminen eri toimien välillä ja niiden aikana. Lattiapinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia. Lattioissa on tarpeen mukaan oltava asianmukaiset lattiakaivot.

Helsingin meat shop myymälän lihakylmiössä ei ollut lattiakaivoa ja lattia oli likainen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun V kohdan 1 mukaan Kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. Puhdistus ja desinfiointi on suoritettava riittävän usein saastumisriskin välttämiseksi.

Helsingin meat shop myymälän jauhelihamylly oli likainen ja sen sisällä oli vanhaa edellisenä päivänä jauhettua lihaa.

Komission antaman asetuksen (EY) N:o 275/2007 5c artiklan mukaan muiden kuin esipakattujen naudanlihapalojen pakolliset merkinnät ovat maiden nimet, joissa lihan alkuperänä olevat eläimet ovat syntyneet ja joissa ne on kasvatettu ja teurastettu, sekä niiden maiden nimet, joissa ruhot on leikattu. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan 5 b kohdan mukaan jos liha on peräisin eläimistä, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu ja teurastettu samassa maassa, tieto voidaan esittää muodossa Alkuperä: (EU jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi). Lisäksi pakollisia merkintöjä on saman asetuksen ((EY) N:o 1760/2000) 13 artiklan mukaan erätiedot eli viitenumero tai –koodi, joka osoittaa lihan ja eläimen/eläinten välisen yhteyden. Tämä numero voi olla yksittäisen eläimen tunnistusnumero, josta liha on peräisin tai eläinryhmän tunnistusnumero. Saman asetuksen 14 artiklan mukaan jauhettua naudanlihaa valmistavien on merkittävä leikkaamon tietojen sijaan ”valmistettu (jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi)” sen mukaan, missä liha on valmistettu ja alkuperävaltio jos se eroaa valmistusvaltiosta.

Tiedot on sijoitettava kyseisten lihapalojen läheisyyteen siten, että lopullinen kuluttaja voi erottaa toisistaan eri alkuperää olevat lihat.

Päivittäin pakkaamattomana myytävien naudanlihapalojen teurastamoiden ja leikkaamojen hyväksymisnumeroista on pidettävä kirjaa ja tiedot on ilmoitettava pyynnöstä asiakkaalle.

Helsingin meat shop myymälässä asiakkaille ei ollut palvelumyynnissä ilmoitettu naudanlihan alkuperä-, teurastettu- ja leikattu-merkintöjä eikä erätunnuksia.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 27, 55, 75, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 178/2002 17 ja 19 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EU) N:o 852/2004 liite II, luvut I,II, V, IX
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 13 ja 14 artikla
Komission asetus (EY) N:o 275/2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1825/2000 muuttamisesta 5 c artikla

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

This decision was published on 05.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Inka Luokkala, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 32097

inka.luokkala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 16.12.2021
2. Tarkastuskertomus 3.3.2022
3. Helsingin meat shop Oy kuuleminen 9.3.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.