Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, tiimipäällikkö, työavain KYMP-02-14-22

HEL 2022-003547
More recent handlings
§ 10

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelujen asuntoyksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö valitsi asuntoyksikön vuokrauksen tuki -tiimin tiimipäällikön virkaan (043411) sosionomi (AMK) ********** 3 763,17 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun asuntoyksikön vuokrauksen tuki -tiimin tiimipäällikkö irtisanoutui virasta 14.9.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.2-14.3.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Monsterissa, Duunitorilla ja LinkedInissä.

Tiimipäällikkö toimii lähiesihenkilönä noin kymmenelle vuokrauksen tuen asiantuntijalle ja johtaa tiiminsä toimintaa tuloksellisella ja kehittävällä johtamisotteella. Hänen vastuulleen kuuluu vanhus- ja vammaistyön sopimushallinnon, vuokrahyvitysvalmisteluiden sekä asumisaikaisten ongelmien selvittelyä sekä koordinoida sosiaali- ja terveystoimialan tukiasuntojen sekä kaupungin työsuhdeasuntojen asuntotarkastuksia, kiinteistöhoitoa ja remonttitilauksia. Lisäksi hän vastaa kiinteistöhoitoon liittyvistä tilauksista ja mahdollisten puutteiden ja korjaustarpeiden esiin tuonnista.

Keskeisimpiä tiimipäällikön tehtäviä ovat tiimin esihenkilön tehtävät sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien huoltotöiden organisointi ja seuranta. Tehtävään sisältyy myös asiantuntijatyötä sekä päätösvaltaa ja asiakaspalvelua.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi virassa edellytetään työkokemusta rakennus- ja kiinteistöalalta.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta toivotaan hyviä yhteistyötaitoja, kehittämiskyvykkyyttä sekä strategia- ja tavoitesuuntautunutta, osallistavaa ja kannustavaa johtamisotetta. Lisäksi hakijalta odotetaan näkemystä kiinteistöalalta ja vuokraustoiminnan kokonaisuudesta sekä kykyä soveltaa vuokraustoimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja menettelyohjeita käytäntöön.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 14 henkilöä, joista kahdella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa kokemusta asunto- tai kiinteistöalalta. Heitä haastattelivat 21.3-6.4.2022 yksikön päällikkö Oscar Ailio sekä asiakaspalvelun tiimipäällikkö Virpi Mämmi.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla viidellä haastatellulla on kokemusta asunto- tai kiinteistöalalta. Loppusuoralle valikoituivat hakemusten ja haastattelujen perusteella **********

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen jälkeen ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 20.-22.4.2022.

Toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa. Heitä haastattelivat 3.-9.5.2022 tilapäällikkö Sari Hildén, yksikön päällikkö Oscar Ailio sekä asiakaspalvelun tiimipäällikkö Virpi Mämmi

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on johtaa vuokrauksen tuki -tiimiä tavoiteorientoituneesti, valmentavalla ja ratkaisuhakuisella työotteella. Hän ohjaa johtamansa tiimin toimintaa, vastaten tiimin tuloksellisuudesta ja tavoitteellisuudesta. Lisäksi hän toimii lähiesihenkilönä noin kymmenelle henkilölle.

Virkaan valittavalta edellytetään työkokemusta rakennus- ja kiinteistöalalta. Valittavan henkilön tulee omata hyvät yhteistyötaidot sekä kehittämiskyvykkyyttä. Henkilön johtamisotteen tulee olla strategia-ja tavoitesuuntautunut, osallistava ja kannustava. Lisäksi valittavalla henkilöllä tulisi olla näkemystä kiinteistöalalta ja vuokraustoiminnan kokonaisuudesta sekä kyky soveltaa vuokraustoimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja menettelyohjeita käytäntöön.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan ********** välillä.

Tiimipäällikön tehtävässä korostuu tiimin toiminnan kehittäminen, joka vaatii kehittämiskyvykkyyttä ja -valmiutta, yhteistyötaitoja sekä strategia- ja tavoitesuuntautunutta, osallistavaa ja kannustavaa johtamisotetta.

**********

**********

**********

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella tilapäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat **********

This decision was published on 18.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Oscar Ailio, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42080

oscar.ailio@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Hakijalista KYMP-02-14-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-02-14-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.