Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin kaupungin liikennelaitos, tomitusjohtaja

HEL 2022-003554
More recent handlings
Case 9. / 217 §

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikaiseen virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus otti diplomi-insinööri Saara Kannon toimitusjohtajan määräaikaiseen virkaan 30.6.2023 saakka 7 290 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 § 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja vastaa ensisijaisesti metroliikenteen harjoittamisesta ja rataverkon haltijuudesta tehtävistä ilmoituksista liikenne- ja viestintävirastolle sekä kaupunkiraideliikennemääräyksen edellyttämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän järjestämisestä.

Liikenneliikelaitoksen toiminnan järjestämisen konkreettiset tavat tarkentuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana. Metroliikenteen jatkuvuuden tähden on välttämätöntä, että liikenneliikelaitoksella on nimetty määräaikainen kokoaikainen toimitusjohtaja 30.6.2023 asti, jonka jälkeen tehtäväjärjestelyjä arvioidaan uudestaan.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö.

HKL liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikainen virka ilmoitettiin kaupungin sähköisessä sisäisessä rekrytointipalvelussa 27.1–7.2.2022.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että viransijaisuuden hoitamisessa menestyäkseen hakija tarvitsee vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta johtamisesta ja toiminnasta verkostoissa. Hänellä on kykyä tehdä vaikuttavasti sidosryhmäyhteistyötä yhteiskunnallisissa verkostoissa ja hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja. Johtamistyössä hän kokee luontevana työskentelyn talouden tunnuslukujen ja sopimusteknisten asioiden parissa. Hän pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja johtamistyön onnistumisessa hakijaa auttaa kokemus HKL liikenneliikelaitokseen linkittyvistä tehtävistä. Myös julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia ja kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa. Toimitusjohtaja toimii liikenneliikelaitoksen johtokunnan esittelijänä. Tehtävässä painottuu toiminnan johtaminen, sillä liikelaitoksessa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi vain 1–2 todennäköisesti osa-aikaista työntekijää.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa määräaikaiseen virkaan jätti hakemuksensa kaksi henkilöä. Molemmat hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin molemmat hakijat, ********** ja Saara Kanto. Heillä arvioitiin hakemuksen perusteella olevan haettavan määräaikaisen viran kannalta riittävää ymmärrystä ja kokemusta HKL liikenneliikelaitokseen linkittyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä riittävää johtamiskokemusta. Hakijoita haastattelivat 10. ja 22.2.2022 **********

********** on suorittanut oikeustieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2005. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa Helsingin kaupungin järjestämän johtamisen ja esimiestyön valmennusohjelma Ovi-valmennuksen vuonna 2014 ja hän suorittaa parhaillaan Helsingin kaupungin järjestämää keskijohdon valmennusohjelmaa, joka on alkanut syksyllä 2021. ********** on toiminut Helsingin kaupungilla vuodesta 2008 alkaen useissa erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja parhaillaan hän toimii ********** Hän on johtanut tiimejä ja toimintakokonaisuuksia. Tätä aiemmin hän on työskennellyt valtionhallinnossa, kuten Puolustusvoimissa ja Helsingin työvoimatoimiston hallintoyksikössä useamman vuoden ajan vastaten hankintalakimiehenä kaupallisjuridisista asiantuntijatehtävistä sekä suunnittelijan tehtävissä vastaten hankintojen koordinoinneista liittyen muun muassa koulutuspalvelujen kilpailuttamiseen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on monipuolista hallinnollista kokemusta. Hän on työskennellyt valtionhallinnon tehtävissä ja kuntasektorilla keskushallinnossa sekä virastotasolla. Hänelle on tullut tutuksi myös konserninäkökulma, sillä hän on osallistunut yhtiöittämishankkeisiin ja konserniyhtiöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hän on ollut jäsenenä kaupungin erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmissä ja verkostoissa sekä toiminut hallinnollisissa luottamustehtävissä ja yhteisöjen hallituksen jäsenenä.

********** tuntee Helsingin kaupunkiorganisaation hyvin, sillä hän on tehnyt töitä Helsingille yli 14 vuoden ajan useissa eri rooleissa. Lisäksi hänellä on hyvää kokemusta johtamisesta, sillä hän on toiminut esihenkilönä yli 3 vuotta. Hänellä on myös ymmärrystä ja kokemusta tietyistä HKL liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä, ********** Kansainvälinen toiminta on ollut osa hänen työtään. Hänellä on kokemusta esiintymisestä ja kouluttamisesta, ja hän on ollut virkatehtävissä tekemisissä viestinnällisten asioiden ja erityisesti median kanssa.

Saara Kanto on suorittanut rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen Teknillisessä Yliopistossa vuonna 2004. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK:n) ja Teknillisen korkeakoulun järjestämän yhdyskuntasuunnittelun pitkän kurssin vuonna 2018. Hän suorittaa parhaillaan HKL:n ja sveitsiläisen ammattikorkeakoulun järjestämää Light Rail Training- kaupunkiraideliikenteen ammattilaisohjelmaa, joka liittyy joukkoliikenteen ja maankäytön suunnitteluun sekä erityisesti kaupunkiraitioteiden rooliin osana kaupunkikehittämistä. Hän on toiminut hanke- sekä investointipäällikkönä Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla vuodesta 2018 alkaen vastaten investointiohjelman ohjelmointi- ja valmistelutehtävistä sekä kaupunkikehityshankkeiden ja maaomaisuuden kehittämiseen liittyvien investointien talousarvio- ja päätösvalmisteluista ja niiden seurannasta. Lisäksi työtehtäviin on kuulunut erilaiset kannattavuuslaskelmat ja taloudelliset arviot sekä erillishankkeiden ohjaus ja valmistelu yhteistyössä eri asiantuntijaryhmien kanssa. Aiempaa työkokemusta Kannolla on Helsingin kaupungilla vuodesta 2010 alkaen erilaisissa projektitehtävissä liittyen kaupungin teknisen sektorin toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä aluerakentamisyksikön projektialueiden kokonaistaloudellisuustarkasteluihin. Tätä aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä yksityisellä puolella, kuten Finnish Consulting Groupissa vastaten siellä maa- ja pohjarakentamiseen liittyvistä suunnittelutehtävistä sisältäen muun muassa kustannusarvioiden laskentaa.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Kannolla on vahva kokemus kaupunkiorganisaatiosta ja joukkoliikenteen toimintakentästä sekä erityisesti talouden ja toiminnan ohjauksesta. Hänellä on hyvää ymmärrystä ja kokemusta HKL liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä, sillä hän on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä HKL:n ja useiden sen sidosryhmien kanssa. Kanto on toiminut useiden työryhmien sihteeristössä sekä eräiden kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenenä sekä hallituksen puheenjohtajana. Hänen johtamiskokemuksensa ja näyttönsä verkostojen johtamisesta ovat hyvät ja rekrytointiprosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin tähän tehtävään sopivat johtamisvalmiudet sekä linjakkuus, jota hän toi esille haastatteluvastaustensa kautta. Hän tuntee kontekstin, johon toiminta kytkeytyy, niin kaupunkikonsernin sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaankin.

Molemmilla haastatelluilla arvioitiin olevan valmiudet toiminnan johtamiseen ja viranhoidon kannalta riittävää ymmärrystä ja kokemusta HKL:n liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä.

Arviointi

Toimitusjohtaja vastaa metron liikenteenharjoittamisesta, metrojunakalustosta ja metron rataverkon haltijuudesta. Hänen vastuullaan on suunnitella, seurata ja valvoa liikenneliikelaitoksen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän johtaa hallinnollisen kokonaisuuden strategista ohjausta sekä suorituskykyä. Lisäksi tehtäviin kuuluu toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Tehtävässä painottuu toiminnan johtaminen, sillä liikelaitoksessa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi vain 1–2 todennäköisesti osa-aikaista työntekijää.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden hakijan, Saara Kanto ja ********** välillä.

Toimitusjohtaja valitaan hieman yli vuoden määräaikaisuuteen. Siksi on tärkeää, että valittavalla on jo lähtökohtaisesti vahvaa Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta sekä ymmärrystä ja kokemusta HKL liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä. Molemmat kärkihakijat tuntevat Helsingin kaupunkiorganisaation sekä liikenneliikelaitokseen liittyviä asioita viran hoitamisen kannalta riittävän hyvin.

Valittavan henkilön tulee olla erityisen taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaikuttavasta sidosryhmäyhteistyöstä yhteiskunnallisissa verkostoissa. Molemmat kärkihakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien työtehtäviensä kautta niin kaupungin sisällä kuin erilaisissa sidosryhmäverkostoissa. Saara Kanto on kuitenkin työskennellyt läpi työuransa joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelun sekä talouden ja toiminnan ohjauksen verkostoissa kaupungin sisällä ja seudullisesti. Hänellä on hyvä kaupunkikonsernin ja Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän kokonaisuuden tuntemus. Lisäksi hänellä on monipuolista kokemusta ja näyttöjä tuloksekkaasta toiminnasta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (ent. liikenneliikelaitos), kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian keskeisistä toimijoista eri verkostoissa. Näin ollen hänellä on kokemuksensa kautta kärkihakijoista vahvempi joukkoliikenteeseen liittyvissä verkostoissa toimimisen ja verkostojen johtamisen osaaminen.

Lisäksi valittavalla toimitusjohtajalla tulee olla aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta johtamisesta. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää kokemusta strategisesta johtamisesta, sillä heillä on kokemusta muun muassa strategian valmistelutyöstä ja toimenpideohjelmien laatimisesta. ********** on kokemusta valmistelutyöstä kaupungin hankintastrategiaan liittyen ja hän on mukana myös hankintastrategian jalkautustyössä. Saara Kanto puolestaan on toiminut keskeisessä roolissa vuoden 2022 talousarvion laadintaprosessiin kehitetyn yhdenmukaisen toimintatavan eli investointihankkeiden kategorisointimenetelmän kehittämisessä. Toimintatavan avulla kaupungin strategiseen talouden suunnitteluun on voitu muodostaa tilannekuva ns. välttämättömien hankkeiden kokonaisuudesta.

Molempien kärkihakijoiden vahvuutena nähtiin haastatteluvastausten perusteella eettisesti kestävä johtamistyö. He ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa näkemyksellisiä ja heidän toimintansa on johdonmukaista niin oman organisaation kuin muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan, mikä mahdollistaa linjakkaan luovimisen erilaisten intressien keskellä.

Julkisen esiintymisen tulee olla valittavalle toimitusjohtajalle luontevaa ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa. Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut olevansa kokenut esiintyjä. Lisäksi hän on tottunut käyttämään englantia työssään. Saara Kanto on viestintätyyliltään hyvin selkeä ja hänen englannin kielen taitonsa on sujuvaa.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Saara Kannolla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky verkostojohtamiseen ja tehtävään liittyvän verkoston perusteellisempi tuntemus sekä valmiudet vastata ja ohjata liikenneliikelaitoksen mittavaa omaisuutta. Saara Kannon vahvuutena on hyvät valmiudet talouden ja toiminnan ohjaukseen. Hän on toiminnassaan jämäkkä ja ratkaisukeskeinen ja hänen hyvä liikenneliikelaitoksen sekä kaupunkiorganisaation tuntemus edesauttaa nopeaa tehtävään siirtymistä. Saara Kannolla on erinomaiset viestintä- ja sidosryhmätaidot, jotka ovat omiaan luomiaan edellytyksiä yhteistyöhön liikenneliikelaitoksen ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kesken sekä suhteessa muihin sidosryhmiin.

Valittavaksi esitettävä Saara Kanto esiteltiin HKL:n johtokunnassa 4.3.2022.

Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, koska Saara Kanto siirtyy virkaan suoraan kaupungin toisesta tehtävästä. Hänen tulee kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luvun 7 §:n mukaisesti esittää huumausainetestiä koskeva todistus. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien, jonka ajan virkasuhde on ehdollinen.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Close

This decision was published on 07.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Susanna Laakkonen, asiantuntija, rekrytoinnit, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Attachments

1. Hakijalista
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset
4. Päätöshistoria

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.