Vuokraus, tontti 40092/2, Siltakylänpolku 3, Suutarila, Jyränoja Oy, As Oy Helsingin Siltalanpuiston Unelma

HEL 2022-003592
More recent handlings
§ 84

Asuntotontin (A, 1 000 k-m²) lyhytaikainen vuokraaminen As Oy Helsingin Siltalanpuiston Unelmalle rakennusluvan hakemista varten (Suutarila, tontti 40092/2)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin 40092 tontin 2 (kiinteistötunnus 91-40-92-2, pinta-ala 2 234 m², os. Siltakylänpolku 3) As Oy Helsingin Siltalanpuiston Unelmalle (Y-tunnus 3261531-7) rakennusluvan hakemista varten ajaksi 1.5.2022 - 30.4.2023 liitteestä 1 ilmenevin ehdoin.

Lopuksi tiimipäällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

(A1140-721)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 (280 §) delegoinut hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotonttitiimin päällikölle. Asuntotonttitiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta.

Muilta osin päätöksen perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 29.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö