Vesilupa, vesihuoltolaitoshakemus Pitkäkosken otsonilaitoksen ohittamiseksi 11.4.-30.11.2022

HEL 2022-003620
More recent handlings
§ 13

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) talousvedentoimittamista koskevan olennaisen muutoksen hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vedenpuhdistuslaitoksen talousveden tuotantoa koskevan terveydensuojelulain mukaisen muutoshakemuksen. Hakemus koskee Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen otsonilaitoksen ohittamista 30.11.2022 asti.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä määräyksiä.

Asian vireilletulo

Terveydensuojelulain 18 §: n mukainen hakemus on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 9.3.2022.

Hakija

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (Y-2274241-9), PL 100, 00066 HSY.

Hakemuksen sisältö

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta saneerauksessa uusitaan ja korjataan olemassa olevia rakenteita, uusitaan laitetekniikkaa ja poistetaan kapasiteettia rajoittavia pullonkauloja. Uudistusten myötä laitoksen tuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 7000 m3/h tasolle 9000 m3/h. Pitkäkosken laitoksen saneeraus alkoi vuonna 2021 aktiivihiililaitoksen saneerauksella ja nyt saneerauksen kohteena on otsonilaitos. Otsonilaitoksen saneerauksen yhteydessä saneerataan sähkö-, automaatio- ja LVI laitteet. Saneeraustyöt edellyttävät otsonilaitoksen poistamisen tuotantokäytöstä saneerauksen ajaksi.

Otsonoinnin tarkoituksena on talousveden desinfiointi. Prosessivaihe myös parantaa veden hajua ja makua sekä pilkkoo vedessä olevaa orgaanista ainetta siten, että se on paremmin mikrobien käytettävissä aktiivihiilisuodatuksessa.

Hakemuksen mukaan otsonilaitoksen ohituksella ei ole vaikutuksia talousveden laatuun. Ohituksen aikana talousveden mikrobiologinen poistoteho turvataan mm. kloori- ja UV-desinfioinnilla. Aktiivihiilisuodatuksella varmistetaan hajun ja maun sekä orgaanisen aineen poistuminen otsonoinnin ollessa poissa käytöstä.

Otsonilaitoksen ohitusta on suunniteltu HSY:n vedenpuhdistusosastolla huolellisesti. Osana varautumista päivitetään vedenlaadun riskien arviointi sekä vaadittavaa ohjeistusta. Otsonilaitoksen ohitus testataan maaliskuussa 2022.

Laitoksen omavalvonnassa prosesseja seurataan jatkuvatoimisten mittausten avulla ja mittareiden oikeellisuutta laboratorioanalyysein. UV-laitteiden toimivuutta seurataan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohituksen aikana talousvedestä määritetään normaalin valvontatutkimusohjelmassa esitetyn omavalvonnan lisäksi haju ja maku.

Hyväksytyn, vuosille 2020–2024 laaditun, valvontatutkimusohjelman lisäksi talous- ja verkostoveden sekä vedenpuhdistusprosessin omavalvontaa on tehostettu liittyen aktiivihiililaitoksen ohituksen seurantaan. Tehostettu valvonta jatkuu kevään ajan.

Otsonilaitoksen käyttökatkoksesta ja sen pituudesta tiedotetaan ennen käyttökatkoksen alkua HSY:n kotisivuilla (www.hsy.fi). Alkutiedotteen lisäksi päivitetään verkkosivuja tarvittaessa urakan edetessä.

HSY on täydentänyt hakemustaan 16.3.2022 ja esittänyt otsonilaitoksen ohituksen jatkamista suoraan koejakson jälkeen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ohituksen koejakson kesto olisi ollut 14.3.2022 – 25.3.2022. Otsonilaitoksen ohittaminen ja aloittaminen ovat työläitä operaatioita. Otsonilaitoksen ohittamisen vaativien töiden suorittaminen useamman kerran kuukauden aikana tuo enemmän riskejä kuin hyvin onnistuneen otsonilaitoksen ohitustilanteen jääminen päälle suunniteltua aikaisemmin.

HSY on tarkentanut hakemustaan 1.4.2022 liittyen Espoon seudun ympäristöterveyden lausuntoon liittyen. Vedenpuhdistusosastolla on tehty riskiarvio otsonilaitoksen ohitukseen liittyen. Myös toimintaohjeita on tarkennettu ja tehty toimintaohje Pitkäkosken laitoksen mahdollisista vedenlaatuhäiriöistä otsonilaitoksen ohituksen ajalle. Haju ja maku määritetään laitokselta lähtevästä vedestä ja verkoston omavalvontanäytteistä. Heterotrofinen pesäkeluku määritetään laitokselta lähtevästä vedestä ja vesitorneista. Heterotrofisen pesäkeluvun ei oleteta kohoavan nyt, kun aktiivihiililaitos on otettu käyttöön.

Kuuleminen

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Espoon ja Vantaan terveydensuojeluviranomaisilta 27.3.2022 mennessä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunnossa on todettu, että Aluehallintovirastolla ei ole huomautettavaa haetusta muutoksesta: se on pakollinen välivaihe laitosta saneeratessa. Olemassa oleva vedenkäsittelyprosessi varmistaa ohituksen aikanakin talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja –tavoitteet täyttävän veden tuottamisen ja jakelun. Muutos on huolellisesti suunniteltu ja sen vaikutusten seuranta sekä ennen aiottua ohitusta ja sen aikana on riittävää. Saneerauksen jälkeistä, käyttöönottoon liittyvää veden laadun seurantaa on tarpeen vielä kuvailla. Tiedottamisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Espoon seudun ympäristöterveys toteaa lausunnossaan, että Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen otsonilaitoksen ohitukseen liittyen riskienhallinta ja vaadittava ohjeistus on hyvä päivittää tarvittavilta osin ennen hakemuksen hyväksymistä. Hakemuksesta ei selvinnyt, mistä näytteenottopisteistä haju ja maku määritetään. Aktiivihiililaitoksen saneerauksen yhteydessä näytteitä otettiin kuudesta eri verkostopisteestä. Onko tehostettua verkostoseurantaa tarkoitus jatkaa heterotrofisten bakteerien osalta sen jälkeen, kun aktiivihiililaitoksen ohituksen tehostettu valvonta keväällä loppuu? Espoon seudun ympäristöterveydellä ei ole muuta huomautettavaa suunnitellulle Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen otsonilaitoksen ohittamisesta aikavälillä 11.4. – 30.11.2022.

Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ja ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa haettuun muutokseen.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jos vedenottoa tai veden käsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan
tai veden jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Hakemus täyttää terveydensuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 30.11.2022 asti.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston
vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan
perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 720 euron maksun (12 h käsittelyaika). Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1994) 18 §, 20 §, 50 §, 56 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 7 §, 8 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 3a §, 8 §

This decision was published on 06.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Anni Pakalen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 22901

anni.pakalen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
2. Lupahakemus 8.3.2022, liite 1 Vesihuoltolaitoshakemus Pitkakoski Otsonointi
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
5. Lausunto, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, 15.3.2022
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
7. Lausunto, ELY-keskus, 25.3.2022
8. Lausunto 23.3.2022
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
10. Hakemus, täydennys 1.4.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.