Hankinta, vesiliikenne Uunisaareen ja Harakkaan 2022, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-003709
More recent handlings
§ 11

Matkustus- ja kuljetuspalveluiden suorahankinta Harakan ja Uunisaaren liikennöintiin

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti tilata matkustus- ja kuljetuspalvelut Harakan saareen Merenkävijät ry:ltä ja matkustus- ja kuljetuspalvelut Uunisaareen Mente Marine Oy:ltä ajalle 15.4.2022 – 15.11.2022.

Hankinnat tehdään käyttöoikeussopimuksina ja hankintojen arvioidut arvot on laskettu arvioimalla liikevaihto matkustus- ja kuljetuspalveluiden hankinnasta sopimuskaudelle. Harakan saaren liikennöinnin osalta arvonlisäveroton arvo on noin 60 000 euroa, ja Uunisaaren liikennöinnin osalta arvonlisäveroton arvo on noin 36 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Uunisaari on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa oleva ulkoilusaari. Harakka on kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa oleva saari, ja kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja on antanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle mandaatin hankkia liikenne myös Harakan saareen.

Hankinnan perusteena on säännöllisen kulkuyhteyden järjestäminen kaupungin saariin Merisatamassa. Lisäksi merelliset palvelut –yksikkö toteuttaa Uunisaaren ja Harakan liikenteessä vuoden 2022 aikana vesiliikenteen kehittämisen kokeilun. Kokeilu vastaa useisiin kaupungin tunnistamiin kehityskohtiin ja kaupunkistrategian painopisteisiin. Kokeilun keskeisenä osana on sähkökäyttöisen yhteysveneen käyttö ja lataaminen saarten pääasiallisessa liikenteessä. Lisäksi tullaan kokeilemaan kysyntäjoustoihin vastaavia ratkaisuja ja lipunmyynnin sekä tiedonkeruun osittaista automatisointia.

Kokeilu- ja kehittämiskumppanina toimii vaasalainen Mente Marine Oy. Harakan liikenteestä vastaavana palveluntuottajana tulee toimimaan Merenkävijät ry, joka tulee käyttämään Mente Marine Oy:n Callboats-konseptin mukaista teknologiaa aina, kun se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Uunisaaren liikenteessä käytetään yksinomaan Callboats-konseptin mukaista teknologiaa.

Hankintamenettely

Hankinnat toteutetaan kynnysarvon alittavana käyttöoikeussopimuksena, jonka mukaan tilaaja on siirtänyt käyttöoikeuden ja toiminnasta aiheutuneen riskin palveluntuottajalle palvelun tuottamisesta. Tilaaja ei maksa palveluntuottajalle korvausta palvelun tuottamisesta. Hankinnat tehdään hankintalain kynnysarvon alittavana pienhankinta. Teknisestä ja hankinnan kokeiluluonteisesta syystä hankinnat tehdään ilman tarjouskilpailua veneilykaudelle 2022.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (8621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.1.2022, § 3 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että liikuntajohtaja voi päättää hankinnoista 200 000 euroon saakka

This decision was published on 14.03.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tapio Rossi, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 09 310 87937

tapio.rossi@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja