Maankäyttösopimusrikkomus, tontti 54099/10, Bertha Pauligin katu 2, Vuosaari, Paulig Ab ja YIT Rakennus Oy

HEL 2022-003739
More recent handlings
Case 14. / 203 §

Välimuodon asuntotuotannon toteuttamista koskeva maankäyttösopimusrikkomus (YIT Suomi Oy, Paulig Ab, Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus, Vuosaari)

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi, että YIT Suomi Oy, Paulig Ab ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus ovat rikkoneet 27.2.2018 allekirjoitettua maankäyttösopimusta välimuodon asuntotuotannon velvoitteen osalta ja kaupunki on perinyt tästä sopimuksen mukaisen sopimussakon 600 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Sopimusrikkomus on kaupungin AM-ohjelman mukaisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen kannalta vakava.

Sopimussakon määränä on maankäyttösopimusten hallintamuotoehtojen osalta pidetty säännellyn hallintamuodon ja vapaarahoitteisen asumisen välistä markkinapohjaista hintaeroa, kuitenkin vähintään 100 euroa/k-m².

Sakkoehdon muuttaminen uusiin maankäyttösopimuksiin

Vuosaari kuuluu alueeseen, jossa hallintamuotojen väliset hintaerot eivät merkittävästi poikkea tosistaan, joten sopimussakon perusteena oleva hallintamuotojen välinen hintojen erotus jää vaikutuksiltaan liian alhaiseksi.

Jotta sakko olisi vaikuttavampi, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelu on linjannut operatiivisessa ryhmässä (16.2.2022), että uusissa maankäyttösopimuksissa kaksinkertaistetaan AM-ehdon minimisakon taso. Lisäksi sakkoa korotetaan sopimusrikkomuksen ajankohtaan perustuvalla kertoimella. Mikäli sopimusrikkomus todetaan 1-5 vuoden kuluessa kaavan lainavomaistumisesta kerroin on 1,5 ja sitä myöhemmin todettavissa rikkomuksissa kerroin on 2,0.

Maankäyttösopimukset 27.2.2018 ja AM-velvoitteen siirto kolmannelle

Kaupunki sekä Paulig Ab ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus ovat allekirjoittaneet 27.2.2018 Vuosaaren Aromikujan kaavamuutokseen nro 12458 liittyvät maankäyttösopimukset (ED 3994 ja ED3995).

Sopimuksissa yhtiöt ovat 600 000 euron sopimussakon uhalla sitoutuneet yhteisvastuullisesti toteuttamaan tai luovuttamaan toteutettavaksi noin 6 000 k-m² välimuodon asuntotuotantona kaava-alueelle tai korttelin 54099 tontille nro 10. Pauligin osuus sakosta on noin 73 % ja Columbuksen noin 27 % Yhtiöillä ei ole sopimussakon ylittävää vahingonkorvausvastuuta.

Yhtiöt ovat sitoutuneet sisällyttämään maankäyttösopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet luovutuskirjaan, mikäli maankäyttösopimuksen kohteena olevia tontteja tai osia niistä luovutetaan kolmannelle. Yhtiöt vastaavat kuitenkin kaupunkiin nähden sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

Paulig Ab on 5.4.2018 tehdyllä sopimuksella siirtänyt välimuodon asuntotuotantoa koskevan velvoitteen YIT Suomi Oy:lle toteutettavaksi tontille 54099/10.

YIT Suomi Oy on ilmoittanut yhtiöille kirjeellä 14.12.2021, ettei se tule toteuttamaan tontille välimuodon asuntotuotantoa.

Maankäyttösopimusehtojen mukaan sopimusosapuolet vastaavat sopimusvelvoitteiden täyttämisestä, joten Paulig Ab ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus vastaavat YIT Suomi Oy:lle siirretyn välimuodon asuntotuotantovelvoitteen sopimussakosta.

Yhtiöt ovat sopineet, että Paulig Ab vastaa koko sakon maksamista. Sakko on maksettu kaupungille 24.2.2022.

Close

This decision was published on 05.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi