Avustuksen hakeminen, vuonna 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus

HEL 2022-003772
More recent handlings
§ 29

Ansökan om bidrag från Brändö Hem och Skola, Brändö lågstadieskola

Perusopetusjohtaja

Beslut

Direktören för den grundläggande utbildningen har beslutat att Brändö lågstadieskola ansöker om bidrag på 9118 € från Brändö Hem och Skola för skolans skiddag i Kokonbacken i Borgå den 10.3.2022 (3384€) och hela skolans teaterbesök till föreställningen Mary Poppins på Svenska teatern den 31.3.2022 (5724€)

Direktören för den grundläggande utbildningen beslutade samtidigt att bevilja rektorn tillstånd att skicka ansökan.

Beslutsmotivering

Föreningen Hem och Skola i Brändö lågstadieskola är en förening som arbetar för ett gott och förtroendefullt samarbete mellan hemmen och skolan så att skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag. Föreningen bidrar också med medel för anskaffning av bl.a. undervisningsmaterial och redskap för olika aktiviteter. Dessutom sponsorerar föreningen olika tillställningar till exempel skiddag för skolans samtliga elever, teaterbesök, Stafettkarnevalen och lägerskola.

Enligt finansieringsdirektörens beslut 103 §, 10.12.2018 har behörigheten att ansöka om statsunderstöd och därmed jämförbara förmåner överförts till direktören för den grundläggande utbildningen ifråga om ansökan om statsunderstöd och därmed jämföra förmåner med koppling till fostrans- och utbildningssektorn.

This decision was published on 18.03.2022

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Max Gotthardt, controller, telefon: 09 310 27896

max.gotthardt@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja