Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen 2022 - 2023, OKM

HEL 2022-003798
More recent handlings
§ 37

Erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseen vuodelle 2023 yhteensä 3 449 600,00 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 312 000,00 euroa, josta oma-vastuun osuus on 20% eli 862 400,00 euroa. Omavastuuosuus katetaan varhaiskasvatuspalveluiden ja ruotsinkielisen palvelun sekä kehittämispalveluiden määrärahoista. Hakuilmoitus ja hakemus liitteenä.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa projektipäällikkö Emmi Hellstenin toimimaan opetus-ja kulttuuriministeriön sähköisessä hallinta-järjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haettavaksi valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseen. Helsingille myönnettiin vuosille 2021-22 erityisavustusta oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen 475 000 euroa. Haettavalla erityisavustuksella on tarkoitus jatkaa ja laajentaa kehittämistä sekä lisäksi edistää varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämistä kaupunkitasoisesti.

Tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen toimeenpanoa kaikissa Helsingin varhaiskasvatusyksiköissä niin, että tuen tarpeen arviointi, laatu ja tuen vaikuttavuuden arviointi vahvistuu. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen inkluusion toteutumista ja siihen liittyvää osaamista johtamisessa, toiminnassa ja yhteistyörakenteissa.

Rahoitusjohtaja on 10.12.2018 tehnyt päätöksen (103 §), jonka mukaan perusopetusjohtaja on toimivaltainen päättämään kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

This decision was published on 05.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Hellsten, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 25605

emmi.hellsten@hel.fi

Pasi Brandt, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja