Aloituspaikat, perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan toimipaikat, lukuvuosi 2022-2023

HEL 2022-003800
More recent handlings
§ 26

Suomenkielisen perusopetuksen perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan toimipaikat lukuvuosi 2022-2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti kasvatus- ja koulutus toimialan järjestämän ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan avustaman iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuodelle 2022-23 liitteiden mukaisesti edellyttäen, että seurakuntien, järjestöjen, yhdistysten ja muiden palveluntuottajien avustuksen myöntämisen ehdot täyttyvät ja ryhmän perustamiselle on perusteet. Suomenkielisiä iltapäivätoiminnan toimipaikkoja on yhteensä 187 kpl.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 6 §:n 5 kohdan mukaisesti perusopetusjohtaja päättää suomenkielisistä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista. Päätös järjestämispaikoista tehdään vuosittain.

Toimintapaikoissa toiminta käynnistyy, jos ryhmiin voidaan sijoittaa riittävästi lapsia. Päätöksellä turvataan iltapäivätoiminnan tasapuolinen tarjonta ja saatavuus kaupungissa.

This decision was published on 21.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Palve-Kaunisto, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja