Hulevesiviemäriin liittymisestä vapauttaminen, Oulunkylä

HEL 2022-003821
More recent handlings
§ 23
This decisionmaker is no longer active

Hulevesivapautushakemuksen hylkääminen, Patomäentie

Tiimipäällikkö

Päätös

Hakemus

Hakija

**********

Hakemuksen vireilletulo

Vesihuoltolain (119/2001) 17 c §:n mukainen vapauttamishakemus hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 13.3.2022. Hakemusta on täydennetty 1.5.2022.

Kiinteistö sijaitsee alueella, jolla vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä kunnan tekemän vesihuoltolain 17 a §:n mukaisen päätöksen nojalla.

Liittämisvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

Vesihuoltolain 17 b §:n mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Lain 17 c §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivallan vesihuoltolain 17 c §:n mukaisten päätösten antamisesta edelleen ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön vesitiimin tiimipäällikölle (jäljempänä tiimipäällikkö).

Hakemuksen käsittely

Hakemus on puutteellinen kiinteistön hulevesiviemäriin liittämisestä aiheutuvien kustannusten arvioinnin sekä maaperän laadun selvityksen ja lausunnon osalta. Kustannusarviota ja selvitystä maaperän laadusta tarvitaan, jotta voidaan arvioida täyttyvätkö vesihuoltolain 17 c §:n mukaiset edellytykset liittämisen kohtuuttomuudesta ja hulevesien asianmukaisesta poistamisesta. Hakemukseen on pyydetty täydennystä kustannusarvion osalta 28.7.2022, 15.9.2022, 28.11.2022 ja 29.12.2022 ja maaperän laadun selvityksen osalta 29.12.2022. Hakijalle on ilmoitettu, että hakemus hylätään, jos selvityksiä ei toimiteta määräaikaan (3.10.2022, 12.12.2022 ja 13.1.2023) mennessä.

Hakemuksen johdosta on kuultu vesihuoltolaitosta eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymää (HSY) 10.6.2022. HSY:n lausuntoa ei toimitettu hakijalle vastineelle, koska se oli ilmeisen tarpeetonta hallintolain 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesti.

Päätös

Tiimipäällikkö hylkää hakemuksen.

Päätöksen perustelut

Vesihuoltolain 17 b §:n mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin.

Vesihuoltolain 17 c §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin on myönnettävä, jos:

1) liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; ja

3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Hallintolain 22 §:n 1 momentin mukaan, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä.

Hallintolain 31 §:n 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Hallintolain mukaan viranomainen voi siis tarvittaessa pyytää hakijalta täydennyksiä hakemuksen tietoihin. Hakijalla on myös selvitysvelvollisuus hakemuksensa perusteista. Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun hakemuksessa on riittävät tiedot. Hakija ei toistuvista pyynnöistä huolimatta ole toimittanut pyydettyä täydennystä annettuihin määräaikoihin mennessä. Viranomaisella ei ole riittäviä tietoja hakemuksen käsittelemiseksi, joten asian vireilläolo päättyy ja hakemus hylätään.

Tiedoksi hakijalle

Hakijan kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen huleveden viemäröinnin alueella. Tällaisella alueella kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin tai haettava vapautusta liittämisvelvollisuudesta.

Mikäli tarve vapautukselle on yhä olemassa eli kiinteistöä ei ole liitetty asianmukaisesti vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin, asian voi laittaa uudelleen vireille hakemuksella, jossa on kaikki viranomaisen vesihuoltolain 17 c §:n mukaiseen vapautusharkintaan tarvittavat riittävät tiedot.

Jos asianmukaista hakemusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle ei tehdä eikä kiinteistöä liitetä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin, voi viranomainen tarvittaessa määrätä liittämisvelvollisuudesta sakon uhalla.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistuskirjeenä ja vesihuoltolaitokselle sähköpostitse.

Sovelletut säännökset

Vesihuoltolaki (119/2001) 17 a-c ja 32 §

Hallintolaki (434/2003) 22, 31 ja 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Hakemus, hakemuksen liitteet, täydennyspyynnöt, hakemuksen täydennys ja HSY:n lausunto.

This decision was published on 24.05.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

  • se, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosainen)
  • kunta
  • valvontaviranomainen
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta(valituksen kohteena oleva päätös);
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  • vaatimusten perustelut.
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Annina Rokka, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 38634

annina.rokka@hel.fi

Decisionmaker

Jari-Pekka Pääkkönen
tiimipäällikkö