Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Esan Fisu Ky

HEL 2022-003916
More recent handlings
§ 15

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Esan Fisu Ky:lle

Yksikön päällikkö

Toimija

Esan Fisu Ky, Svanströminkuja 9 B 28, 00870 Helsinki, y-tunnus 0357384-0

Elintarvikehuoneisto

Esan Fisu, myyntivaunu (rekisterinumero DCV-987)

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Liikkuvassa elintarvikehuoneistossa on oltava käsienpesupiste. Käsienpesupisteessä on oltava lämmintä vettä, nestesaippuaa ja käsipaperia. Käsienpesupiste on laitettava käyttövalmiiksi ennen toiminnan aloittamista.

2. Toimijan on tehtävä säännöllisesti omavalvontajärjestelmän mukaista seurantaa myyntivaunussa käsiteltävien ja myytävien kylmänä ja kuumana säilytettävien elintarvikkeiden lämpötiloista.

3. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilökunnalla on oltava hygieniapassi.

4. Asiakkaiden nähtäville myyntipisteeseen on laitettava viimeisin Oivaraportti.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 10.6.2022 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Esan Fisun myyntivaunuun (rekisterinumero DCV-987) on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 3.10.2021 Hakaniemen markkinoilla (liite 1, tarkastuskertomus). Tällöin on havaittu, että myyntivaunussa loimutetaan tuoretta lohta, mutta myyntipisteessä ei ole mahdollisuutta käsienpesuun. Toimijalla ei ollut esittää hygieniapassia, eikä sitä toimitettu tarkastajan nähtäväksi tarkastuksen jälkeen. Toimijalla oli myyntivitriinissä myynnissä kuumaa loimutettua lohta, jonka lämpötiloja ei ollut seurattu omavalvonnassa. Toimijalla ei ollut tarkastuksella esittää omavalvontajärjestelmää. Toimija ei esittänyt kalan jäljitettävyyttä osoittavia kaupallisia asiakirjoja. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 3.11.2021 mennessä.

Esan Fisun myyntivaunuun tehtiin uusintatarkastus 6.3.2022 Hakaniemen markkinoilla. Uusintatarkastuksella todettiin, että kaikkia epäkohtia ei ollut korjattu määräajassa (liite 2, tarkastuskertomus). Tarkastuksella todettiin, että myyntipisteessä loimutettiin tuoretta lohta ja lisäksi myytiin pieniä määriä muita elintarvikkeita, kuten valmiiksi pakattua ja sulatettua pakastemätiä ja toimijan itse pakkaamaa katkarapusalaattia. Tarkastuksella todettiin, että myyntipisteessä ei ollut käsienpesupistettä. Toimijalla oli esittää kirjallinen omavalvontajärjestelmä. Omavalvonnan lämpötilaseurantaa ei ollut esittää. Hygieniapassia ei ollut esittää tarkastuksella, eikä sitä toimitettu tarkastajalle nähtäväksi sähköpostitse tarkastuksen jälkeen. Toimijalla oli esittää rahtikirja tuoreen lohen jäljitettävyyden osoittamiseksi. Myyntivaunussa oli esillä Oiva-raportti koskien vuonna 2017 tehtyä Oiva-tarkastusta.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 21.3.2022 päivätyllä kirjeellä (liite 3, kuuleminen).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Esan Fisu Ky ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Esan Fisu Ky ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun III kohdan 1 mukaan tilat sekä myyntiautomaatit on, niin hyvin kuin käytännössä on mahdollista, sijoitettava, suunniteltava, rakennettava, pidettävä puhtaina ja kunnossa siten, että vältetään saastuminen, erityisesti eläinten ja tuhoeläinten aiheuttama. Asetuksen (852/2004) liitteen II luvun III kohdan 2 mukaan erityisesti, tarpeen mukaan: a) on oltava tarkoituksenmukaiset tilat riittävän henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseksi (näihin kuuluvat muun muassa käsien hygieeniseen pesuun ja kuivaamiseen tarvittavat tilat, hygieeniset saniteettitilat ja pukusuojat); e) kuumaa ja/tai kylmää juomavettä on oltava riittävästi saatavilla; g) on oltava asianmukaiset tilat ja/tai välineet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa lämpötilassa ja lämpötilan valvomiseksi. Esan Fisun myyntivaunuun tehdyillä tarkastuksilla on todettu, että toimijalla ei ole ollut käsienpesupistettä myyntivaunussa, vaikka toimintaan kuuluu pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) 22 §:n mukaan elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. Toimijan on säilytettävä omavalvonnan kirjauksia vähintään yksi vuosi elintarvikkeen viimeisen käyttöajankohdan tai vähimmäissäilyvyysajan jälkeen tai vähintään yksi vuosi elintarvikkeen käsittelystä, jos edellä mainittuja päiväysmerkintöjä ei vaadita, jollei asiasta ole toisin säädetty. Toimijan on lisäksi säilytettävä tehtyjen tutkimusten viimeisimmät tulokset. Kirjausten on oltava valvontaviranomaisen saatavilla. Toimijan on säilytettävä elintarvikkeiden jäljitettävyystietoja vähintään yksi vuosi elintarvikkeiden lähettämisestä tai vastaanottamisesta. Esan Fisun myyntivaunuun 3.10.2021 ja 6.3.2022 tehdyillä tarkastuksilla on todettu, että omavalvonnan lämpötilaseurantaa on tehty edellisen kerran vuonna 2018.

Elintarvikelain (297/2021) 19 §:n mukaan pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen hygieniapassi, jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. Ruokavirasto laatii elintarvikehygieenistä osaamista arvioivan hygieniapassitestin. Hygieniapassitestin järjestää ja hygieniapassin myöntää 20 §:ssä tarkoitettu hygieniapassitestaaja. Hygieniapassitestaaja voi periä maksun testistä ja hygieniapassin myöntämisestä. Hygieniapassi myönnetään hygieniapassitestin hyväksytysti suorittaneelle henkilölle. Ruokavirasto voi tarvittaessa myöntää hygieniapassin samoin perustein kuin hygieniapassitestaaja sekä peruuttaa hygieniapassin, jos se on myönnetty olennaisesti virheellisin perustein. Esan Fisun myyntivaunun tarkastuksilla on todettu, että elintarviketyöntekijällä ei ole ollut esittää hygieniapassia valvontaviranomaiselle.

Elintarvikelain (297/2021) 16 §:n mukaan suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevan elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarviketoiminnan tarkastuksesta kertova raportti. Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset valvontatietojen julkistamisesta. Velvollisuus julkistaa valvontatietoja ei koske: 1) alkutuotannon toimijoita; 2) alkoholijuomien valmistus- ja varastointitiloja eikä toimijoita, jotka harjoittavat ensisijaisesti alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa. Esan Fisun myyntivaunuun 6.3.2022 tehdyllä tarkastuksella todettiin, että myyntivaunussa oli esillä vuoden 2017 Oivatarkastuksen raportti.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 3.10.2021
2. Tarkastuskertomus 6.3.2022
3. Esan Fisu Ky:n kuuleminen 21.3.2022

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 15, 16, 19, 55, 75 ja 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 22 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, (Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II luku III kohdat 1 ja 2 a, e ja g

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaa määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 8 000 euroa.

This decision was published on 10.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna-Kaisa Mäkelä, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31528

hanna-kaisa.makela@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 3.10.2021
2. Tarkastuskertomus 6.3.2022
3. Kuuleminen 21.3.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.