Tonttivaraus, varauksen voimaansaattaminen, ryhmärakennuttamistontti, Suutarila, Siltamäki

HEL 2022-003938
More recent handlings
§ 50

Ryhmärakennuttamiseen varattua tonttia koskevan varauksen voimaansaattaminen (Suutarila, Siltamäki, tontti 40170/7)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti kaupunkiympäristölautakunnan 11.1.2022 (13 §) tekemän ryhmärakennuttaminen 2021 –hakumenettelyn ratkaisemista ja tonttien varaamista koskevan päätöksen tarkoittamalla tavalla saattaa voimaan tontille 40170/7 henkilöille ********** (ryhmä Suutarit) tehdyn varauksen seuraavin ehdoin:

- varaus tulee voimaan tämän päätöksen tekemisestä lukien.
Selvyyden vuoksi todetaan, että varausaika jatkuu mainitun
kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti 31.12.2023 saakka.

- muutoin noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan 11.1.2022 (13 §) päätöksen mukaisia varausehtoja.

Lopuksi asuntonttitiimin päällikkö totesi selvyyden vuoksi, että mainitun lautakunnan päätöksen mukainen varausmaksu on maksettu. Lisäksi tiimipäällikkö totesi, ettei tiedossa ole muita seikkoja, jotka estäisivät varauksen voimaansaattamisen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.1.2022 (13 §) ratkaista keväällä 2021 järjestetyn ja 31.5.2021 päättyneen Ryhmärakennuttaminen 2021 –hakumenettelyn varaamalla muun muassa korttelin 40170 tontin 7 tässä päätöksessä mainituille henkilöille 31.12.2023 saakka.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti samalla, että varaukset tulevat voimaan ja varausaika alkaa varauksensaajan hakemuksesta Tontit-yksikön asuntotonttitiimin päällikön erillisellä päätöksellä. Edellytyksenä tontin 40170/7 osalta varaamiselle on ollut varausmaksun maksaminen. Hakumenettelyn ohjeen mukaisesti varausmaksu tullaan hyvittämään tontin pitkäaikaisen vuokrauksen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä ellei tontista tehdä pitkäaikaista vuokrasopimusta varauksen saajalle tai hänen toimesta perustettavalle yhtiölle.

Varauksen voimaansaattamiseksi varauksensaajan on täytettävä
edelleen muutoin varauksen ehdot.

Edellytysten täyttyminen

Varausmaksu (900 euroa) on maksettu laskun mukaisesti. Tiedossa ei ole seikkoja, jotka muutoinkaan estäisivät varauksen voimaansaattamisen.

This decision was published on 21.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö