Palkkaedut koulutuksen ajalta, varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöityminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003988
More recent handlings
§ 28

Jatkopäätös: Palkkaetujen myöntäminen koulutuksen ajalta varhaiskasvatuksen sosionomiksi pätevöitymistä varten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päiväkodeissa työskenteleville henkilöille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan taikka varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta ja jotka opiskelevat monimuotokoulutuksena kautta varhaiskasvatuksen sosionomiksi aloittaen opinnot vuonna 2022, voidaan maksaa lähiopiskelua sekä harjoittelua varten myönnetyn työvapaan ajalta täydet palkkaedut enintään 74 päivän ajalta.

Varhaiskasvatuksen sosionomiksi puolestaan polkuopintoihin kautta vuonna 2022 hakeutuville voidaan maksaa opintomaksu takautuvasti (enintään 500 euroa) sekä myöntää polkuopintoihin 10 päivää palkallista työvapaata lähiopiskelupäivien osalta. Tämän jälkeen koko tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää vielä 64 päivää palkkaetua.

Palkkaedut tapahtuvat toimialan talousarvion puitteissa seuraavin edellytyksin:

Henkilön tulee sitoutua maksamaan kaupungille takaisin saamansa työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei kelpoisuuden suorittamisen jälkeen omasta syystään työskentele varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä tai jos hän omasta syystään eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana ja kaksi vuotta siitä, kun henkilö on suorittanut varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne muuttuu 2030 mennessä siltä osin, että jatkossa päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Kaupunki voi tukea henkilöstön saatavuustarpeisiin perustuvaa pätevöitymiskoulutusta, joissa on erikseen tunnistettu työvoimapula.

Varhaiskasvatuksen sosionomi -monimuotokoulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin. Koulutuksen kesto on noin 3-3,5 vuotta ja tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta ja harjoittelua.

Polkuopinnot kestävät vuoden ja ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Niiden jälkeen on mahdollista hakeutua suoraan tutkinto-opiskelijaksi suorittamaan koko vaadittu tutkinto.

Edellä kuvattu koulutuksen tuki kohdistetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päiväkodeissa työskenteleville työntekijöille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta ja jotka aloittavat polkuopinnot tai varhaiskasvatuksen sosionomi monimuoto-opinnot vuoden 2022 aikana. Polkuopinnoista jatkaminen monimuoto-opintoihin voi tapahtua myös vuoden 2022 jälkeen, kunhan polkuopinnot on aloitettu 2022 vuoden aikana.

Vuoden 2023 mahdollinen tuki ratkaistaan toimialalla osana talousarviovalmistelua, kun seuraavan vuoden rahoitus on varmistunut.

This decision was published on 21.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja