Vuokraus, tilat, Kallahden Pysäköinti II Oy, Leikosaarenkuja 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004065
More recent handlings
§ 22

Vuokraus, tilat, Kallahden Pysäköinti II Oy, Leikosaarenkuja 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Leikosaarenkuja 3 sijaitsevan huoneistoalaltaan 125 htm² suuruisen tilan vuokrauksesta Kallahden pysäköinti II Oy:ltä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön. Kohteen vuokra on 1090,00 euroa/kk eli 8,72 euroa/m²/kk ja se sisältää ylläpitokustannukset. Vuokraan sisältyy myös lämmin ja kylmä vesi, lämmitys, sähköenergia sekä siivous.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perhetalo Kajuutan käyttöön Kallahden pysäköinti II Oy:ltä vuokratut tilat. 1.4.2022 alkaen vuokra on 1090,00 euroa/kk eli 8,72 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 1 152,50 euroa/kk eli 9,22 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus alkaa 1.4.2022, irtisanomisaika on molemmin puolin 6 kk.

Vuokrauksessa noudatetaan tilan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Perhetalon toiminta on alkanut kohteessa jo aiemmin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on vahvistanut 17.3.2022, että tarve tiloille jatkuu edelleen.

This decision was published on 05.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Attachments

1. Vuokrasopimus Viettotalo Kajuutta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.