Opetussuunnitelma, perusopetus, lisäryhmän perustaminen valmistavaan opetukseen

HEL 2022-004129
More recent handlings
§ 61

Päätös lisäryhmien perustamisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen lv 2021-22

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti perustaa perusopetukseen valmistavaan ryhmämuotoiseen opetukseen lukuvuoden 2021-22 alusta asti toimineiden ryhmien lisäksi seitsemän uutta ryhmää lukuvuoden viimeisten kuukausien ajaksi. Hän päätti perustaa lisäryhmän seuraaviin kouluihin, joissa on jo lukuvuoden 2021-2022 alusta annettu ryhmämuotoista valmistavaa opetusta:

Mellunmäen ala-asteen koulu
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu
Ressun peruskoulu
Ruoholahden ala-asteen koulu

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti perustaa valmistavan opetuksen ryhmän seuraaviin kouluihin, joissa ei ole lukuvuonna 2021-2022 aiemmin annettu ryhmämuotoista valmistavaa opetusta:

Haagan peruskoulu
Itäkeskuksen peruskoulu
Tapanilan-ala-asteen koulu

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti 26.4.2021 perustaa lukuvuodelle 2021-2022 yhteensä 26-27 perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmää, joista 25 ryhmää perusopetuksen kouluihin ja 1-2 ryhmää Stadin ammatti- ja aikuisopiston tiloihin. Toimialajohtaja päättää ryhmien määrän vuosittain koska päätös koskee kahta palvelukokonaisuutta, perusopetuspalveluja ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön palveluja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 15.3.2022 perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen opetuksen järjestämispaikat, yhteensä 21. Se päätti myös, että perusopetusjohtaja saa toimivallan päättää valmistavaa opetuksen järjestämisestä 1-3 muussa koulussa, mikäli valmistavan opetuksen lisäryhmien perustamiselle ilmenee tarvetta. Perusopetusjohtajan päätöksellä ryhmät perustetaan seitsemään peruskouluun. Näistä Mellunmäen, Pikku Huopalahden ja Ruoholahden ala-asteen koulut sekä Ressun peruskoulu sisältyvät jaoston päättämiin järjestämispaikkoihin. Haagan ja Itäkeskuksen peruskoulut sekä Tapanilan ala-asteen koulut ovat uusia järjestämispaikkoja, joihin perusopetusjohtaja päätti perustaa ryhmät ilmenneet tarpeen perusteella jaoston päätöksen valtuuttamana.

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen on vuoden 2022 maalis- ja huhtikuun aikana hakeutunut aiempia vuosia enemmän oppilaita johtuen suurelta osin Ukrainan sodan aiheuttamasta maahan tulosta. Ukrainasta paenneita on ilmoittautunut perusopetukseen valmistavaan opetuksen ryhmiin noin 90 ja inklusiiviseen valmistavaan opetuksen noin 40 eli yhteensä 130 huhtikuun puoliväliin mennessä. Perusopetuksen koulujen valmistavan opetuksen ryhmissä oli yhteensä noin 400 oppilasta (14.4.2022) lisäksi inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa oli noin 180 oppilasta eli yhteensä 580 oppilasta.

Uusien ryhmien perustamisen jälkeen valmistavan opetuksen ryhmiä on perusopetuksen kouluissa kevätlukukauden loppuun saakka yhteensä 32, ne sijoittuvat 23 eri kouluun. Lisäksi yksi ryhmä toimii stadin ammatti- ja aikuisopiston tiloissa.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 21.6.2016 (§62) hyväksymä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma ohjaa muodostamaan opetusryhmiä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Valmistavan opetuksen opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Valmistavan opetuksen ryhmät on sijoitettu eri puolille kaupunkia. Oppilaat ohjataan keskitetysti ikäänsä vastaaviin ryhmiin kohtuullisen matkan päähän kotiosoitteesta. Oppilassijoittelussa huomioidaan myös ryhmien oppilasmäärä ja kokonaistilanne. Perusopetukseen valmistava opetus kestää yhden kalenterivuoden ajan.

This decision was published on 01.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja