Nimeäminen, kadunnimen vaihtaminen

HEL 2022-004139
More recent handlings
§ 9

Kuntalaisaloite Aleksanteri Nevskin kadun nimen muuttamisesta

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin ja katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätöksen perustelut

18.3.2022 päivätyssä yhden henkilön allekirjoittamassa kuntalaisaloitteessa esitetään Viikin kaupunginosassa Viikinmäen osa-alueella sijaitsevan Aleksanteri Nevskin kadun (Alexander Nevskis gata) nimen muuttamista esimerkiksi Kiovankaduksi.

Nimistötoimikunnan lausunto

Aloitteesta on 13.4.2022 saatu nimistötoimikunnan lausunto.

Nimistötoimikuntaa toteaa, että ”Aleksanteri Nevskin kadun (Alexander Nevskis gata) nimeämistä on käsitelty vuonna 1999 ja 2002 osana Viikinmäen länsiosan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta ja sinne suunniteltua ryhmänimistön aihepiiriä. Nimi on vahvistunut asemakaavassa nro 11380, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.5.2007 ja joka on tullut sen myötä voimaan 21.6.2007. Aleksanteri Nevskin kadun nimi on tästä lähtien esiintynyt kartoilla ja suunnitelmissa, ja kadulle on suunniteltu osoitenumeroita numeroon 16 saakka.”

Nimistötoimikunta jatkaa, että ”Aleksanteri Nevskin katu on hyväksytty alueelle osana ryhmänimistöä, jonka aihepiiri kumpuaa niistä monipuolisista kulttuurivaikutteista, joita on tullut Suomen keskiajalla eri puolilta Eurooppaa niin idästä, lännestä kuin etelästä Suomenlahden ja viereisen Vantaanjoen välityksellä. Nimivalinta on alueelle valitun historiallisen teeman mukainen, ja siinä kontekstissa Aleksanteri Nevskin (Aleksandr Jaroslavitš Nevski, Pyhä Aleksanteri Nevalainen, 1220–1263) nimi tai henkilö ei liity tämän päivän poliittisiin tekoihin.”

Nimistötoimikunta esittää lausunnossaan, että ”Helsingin nimistönsuunnittelussa huomioidaan Kotimaisten kielten keskuksen nimistönsuunnittelun ohjeet ja Kuntaliiton ohjeet ja suositus kunnan osoitejärjestelmästä. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat lisäksi YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.”

Nimistötoimikunta on todennut lisäksi, että ”nimistönsuunnittelu on osa pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistön ensisijainen tarkoitus on opastaa ja yksilöidä paikkoja, ja kaavanimistö onkin parhaimmillaan mahdollisimman muuttumatonta ja pysyvää, jotta se täyttää tärkeimmän funktionsa. Helsingin vakiintunutta ja historiallista nimistöä on onnistuneesti säilytetty myös poliittisten tilanteiden vaihtuessa, mikä tekee kaupunkimme nimistöstä kerroksellista ja arvokasta.”

Nimistösuunnittelun osalta todetaan, että ”Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatetaan periaatetta, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta, ellei nimenmuutosta puolla jokin erityinen, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen tai liikennejärjestelyiden muutoksiin liittyvä syy. Voimassa olevan nimen muuttaminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä kaikkiin alueen käyttäjiin ja siellä asuviin ja toimiviin. Nimistön äkkinäiset muutokset saavat aikaan sekaannuksia muun muassa karttatuotteiden päivitysviiveen vuoksi, ja voivat siten aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi pelastustilanteissa ja kuljetuksissa.”

Asemakaavoituspalvelu

Nimistötoimikunnan lausunnossa alueella voimassa olevasta asemakaavasta nro 11380 todetun lisäksi voidaan todeta, että asemakaavan selostuksen sivulla 14 on mainittu nimistön osalta seuraavaa: ”Nimistötoimikunta on kokouksessaan esittänyt alueen kaduille ja puistoille nimet, jotka liittyvät Suomen historiaan ja Birger Jaarlin aikaan. Esitettyjä nimiä ovat Aleksanteri Nevskin katu, Bysantinkatu, Bysantintori, Maarianmaanpuisto ja Kuurinmaanpuisto. Alueella toimineen ampumaradan muistumana on keskeisen laaksopuiston pääraitti nimetty Luotisuoraksi. Muille kevyen liikenteen raiteille on esitetty nimiksi Liipasinkaari, Luodikkopolku ja Palkopolku. Alueen pääkatu, Harjannetie, on saanut nimen jo Viikinmäen itäosan asemakaavoissa.”

Aleksanteri Nevskin kadun nimi on jo vakiintunut kartoille ja alueelle, koska katu on rakennettu. Asemakaavan mukaiset korttelialueet ovat kuitenkin toistaiseksi rakentamatta.

Nimistötoimikunnan lausuntoon ja edellä esitettyyn viitaten ja ottaen huomioon nimistönsuunnittelun vakiintuneet periaatteet, Aleksanteri Nevskin kadun nimenmuutokselle ei ole perusteita, eikä nimenmuutosta ole tarkoituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan.

Sovellettavat säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 55 § 

Kuntalaki 23 § ja 136 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 12 mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta.  

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.5.2018 § 246 mukaan asemakaavapäällikkö päättää kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta, jos kysymys ei ole periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta.

This decision was published on 06.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 64796 

hanna.ikonen@hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 09 310 37299

johanna.mutanen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö