Vuokraus, tilat, Föglönkuja 1, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004216
More recent handlings
§ 17

Vuokraus, päiväkotitilat, Föglönkuja 1, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, päiväkoti Borgströminmäki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteessa Föglönkuja 1:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä päiväkoti Borgströminmäen käyttöön huoneistoalaltaan 1091 htm² suuruiset tilat. Tilat koostuvat päiväkotitilasta, 1048,5 htm² ja varastotilasta 42,5 htm².

Vuokra on 27 864,14 euroa/kk eli 25,54 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 20,56 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,98 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi veloitetaan ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 2 760,23 €/kk (2,53 euroa/m²/kk). Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 31 169,87 euroa/kk (28,57 euroa/m²/kk). 

Sopimuksessa noudatetaan tilan omistajan, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen ja Helsingin kaupungin välillä sovittuja ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Vanha vuokrasopimus 211025660 päätetään 31.12.2021. Uusi vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja jatkuu määräaikaisena 10 vuotta 31.12.2031 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Päätöksen perustelut

Osoitteessa Föglönkuja 1 sijaitseva päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 2019. Rakennuksen omistajuus on vaihtunut 1.1.2022, kun Helsingin kaupunki on luovuttanut korttelissa 49044 tontilla 2 sijaitsevan päiväkotirakennuksen kaupungin ja Kruununvuorenrannan Palvelu Oy:n perustamalle Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle käyvästä arvosta kaupunginhallituksen 1.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti.

Vastuunjakotaulukko on päivitetty uuden omistajan kanssa. Päiväkoti Borgströminmäen yhteydessä sijaitsee myös asukastila, jota päiväkoti voi käyttää toiminnassaan aukioloaikoina. Asukastilasta tehdään erillinen vuokrapäätös.

This decision was published on 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö