Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, elintarviketarkastaja, työavain KYMP-03-28-22

HEL 2022-004352
More recent handlings
§ 14

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajanviran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikeneuvontatiimin elintarviketarkastajan virkaan (044831) YAMK ********** 7.6.2022 alkaen 3 535 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Elintarviketarkastajan virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 29.11.2021 § 903.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 7.-25.3.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden nettisivuilla.

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden aloitustarkastukset, neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Lisäksi tehtävään kuuluu laatuvastaavan tehtävät ja sisällön tuottaminen internet-sivuille.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kokemus laadunhallintatyöstä. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja, täsmällisyyttä sekä halua kehittää yksikön laadunhallintamenetelmiä sekä taitoa tuottaa sisältöä internet-sivuille sujuvasti myös englannin kielellä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 18 henkilöä, joista 15 hakijaa täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy elintarviketurvallisuusyksikön tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 11.4. ja 20.4.2022 ympäristöjohtaja Esa Nikula, yksikön päällikkö Riikka Åberg ja tiimipäällikkö Riikka Pennanen.

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla viidellä haastatellulla on aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja kokemusta elintarvikevalvonnasta. Kaikilla on virkaan edellytetty ylempi korkeakoulututkinto. Ruotsin ja englannin kielen taidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja kielitaito arvioitiin haastattelutilanteissa.

Perustelut valintaesitykselle

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden aloitustarkastukset, neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Lisäksi tehtävään kuuluu laatuvastaavan tehtävät ja sisällön tuottaminen internet-sivuille.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kokemus laadunhallintatyöstä. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja, täsmällisyyttä sekä halua kehittää yksikön laadunhallintamenetelmiä ja taitoa tuottaa sisältöä internet-sivuille sujuvasti myös englannin kielellä.

**********

**********

**********

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat monipuolinen elintarvikelainsäädännön osaaminen ja kokemus, erinomaiset tietotekniset ja kielelliset taidot, kokemus sisällön tuottamisesta verkkosivuille sekä kiinnostus kehittää yksikön laadunhallintamenetelmiä.

This decision was published on 02.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijalista, KYMP-03-28-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-28-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.