Lahjoitus, pelastusvarusteiden ja -kaluston luovuttaminen Ukrainaan, pelastuslaitos

HEL 2022-004356
More recent handlings
Case 15. / 273 §

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Pelastusvarusteiden ja -kaluston lahjoitus Ukrainaan

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle käytöstä poistettuja tai poistumassa olevia varusteita ja kalustoa liitteenä olevan listan mukaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Pormestari otti päätöksellään 4.4.2022 § 42 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi pelastuslautakunnan päätöksen 29.3.2022 § 20 koskien pelastusvarusteiden ja -kaluston lahjoitusta Ukrainaan. Pormestarin päätöksen mukaan toimivaltaperusteen pysyvyyden varmistamiseksi on perusteltua, että lahjoituksesta päättää kaupunginhallitus.

Pelastuslautakunta on 29.3.2022 (§ 20) tehnyt päätöksen lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle käytöstä poistettuja tai poistumassa olevia varusteita ja kalustoa. Lahjoitus on liittynyt Ukrainan EU-maille tekemään avunpyyntöön erilaisen pelastusvälineistön saamiseksi Ukrainan pelastustoimen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Avun koordinoinnista vastaa Suomessa sisäministeriön pelastusosasto.

Hallintosääntö ei sisällä erityismääräyksiä kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta. Toimivalta kyseessä olevan kaupungin omaisuuden lahjoittamiseen on yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Close

Pelastuslautakunta 29.03.2022 § 20

Päätös

Pelastuslautakunta päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle käytöstä poistettuja tai poistumassa olevia varusteita ja kalustoa liitteenä olevan listan mukaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 30060

jari.korkiamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 20.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi