Kuuleminen, elintarvikelaki 56 § ja 59 §, Cathywong Oy / Street Canteen

HEL 2022-004497
More recent handlings
§ 10

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Cathywong Oy:lle / Street Canteen elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Cathywong Oy, Nuolitie 15b, 02240 Espoo
y-tunnus: 2696127-2

Elintarvikehuoneisto

Street Canteen, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Cathywong Oy:n ravintola Street Canteenissa (Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki) olevia eläinperäisiä elintarvikkeita, joissa on puutteelliset pakkausmerkinnät ja joilla on puutteelliset jäljitettävyysasiakirjat.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää kyseisten elintarvikkeiden kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarvikkeita ei voida muuttaa määräysten mukaiseksi, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö määrää lisäksi elintarvikkeet hävitettäväksi tai käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi.

Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Määräaika

Tuotteet on hävitetty toimijan toivomuksen mukaisesti 30.3.2022 valvojan läsnä ollessa (Liite 1).

Täytäntöönpano

Päätös tulee voimaan välittömästi ja päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut sai Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluilta 21.3.2022 tiedon, että ko. valvontayksikön ravintolan tarkastuksella oli havaittu raakoja lihoja, joista puuttui asianmukaiset pakkausmerkinnät ja jäljitettävyysasiakirjat. Lihojen pakkauksissa oli merkintä ”Street Canteen”.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki tarkastuksen Street Canteen ravintolaan (Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki) 23.3.2022 (Liite 2). Tarkastuksella todettiin, että ravintolassa oli paljon lihapakkauksia sekä lisäksi lohta vastaavilla puutteellisilla pakkausmerkinnöillä kuin Kouvolan ravintolassa. Pakkausmerkinnöistä puuttui mm. tunnistusmerkki (laitostunnus), valmistajan nimi ja osoite, sisällön määrä sekä ainesosaluettelo.

Eläinperäisiä elintarvikkeita oli yhteensä 106 pakkausta. Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 23.3.2022 asettaa elintarvikkeet väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (Liite 3). Elintarvikkeet luetteloitiin päätökseen.

Toimijalta 28.3.2022 saadun selvityksen (Liite 4) mukaan eläinperäiset elintarvikkeet on valmistanut Fuku Oy:n keskuskeittiö, joka sijaitsee osoitteessa Masalantie 10, 02600 Espoo. Kyseessä on hyväksytty elintarvikehuoneisto (laitos), mutta Street Canteenissa olevissa elintarvikepakkauksissa ei ole laitostunnusta/tunnistusmerkkiä. Toimijalla ei ollut esittää asianmukaisia jäljitettävyysasiakirjoja elintarvikkeista.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 56 ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä 29.3.2022 päivätyllä kirjeellä ja annettu mahdollisuus antaa vastineensa 6.4.2022 mennessä (Liite 5). Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa voivansa hävittää elintarvikkeet (Liite 6).

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoitukseen elintarvikesäännösten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoitukseen se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi.

Valvontaviranomaisen on määrättävä elintarvike hävitettäväksi, jos sen käyttö ei ole mahdollista tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikesäännökset sitä edellyttävät.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Elintarvikelain 6 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä
annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikelain 14 §:n mukaan elintarvikkeista, elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä ja elintarvikekontaktimateriaaleista on ilmoitettava vastaanottajalle elintarvikesäännöksissä edellytetyt jäljitettävyystiedot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 18 mukaan
1. Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.
2. Elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, rehun, elintarviketuotantoon käytettävän eläimen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä tähän tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saavat nämä tiedot pyynnöstä käyttöönsä.
3. Elintarvike- ja rehualan toimijoilla on oltava käytössä sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot on annettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille.
4. Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Street Canteenissa olevista lihoista puuttui asianmukaiset pakkausmerkinnät. Pakkausmerkinnöistä puuttui Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (5 artikla ja liite II, jakso I) mukainen tunnistusmerkki (laitostunnus). Lisäksi pakkausmerkinnöistä puuttui mm. valmistajan nimi ja osoite, sisällön määrä sekä ainesosaluettelo. Toimija ei ole esittänyt elintarvikkeista asianmukaisia jäljitettävyysasiakirjoja. Elintarvikkeita ja asiakirjoja ei voida yhdistää, joten elintarvikkeet eivät ole jäljitettävissä.

Tuotteiden määräysten vastaisuutta ei voida poistaa, koska tuotteiden alkuperää ei voida luotettavasti jäljittää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 30.3.2022
2. Tarkastuskertomus 23.3.2022
3. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 23.3.2022
4. Toimijan antama selvitys 28.3.2022
5. Cathywong Oy:n kuuleminen 29.3.2022
6. Vastine kuulemiseen 30.3.2022

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 14, 27, 56, 59, 64, 75, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EY N:o 1069/2009
muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, artikla 18
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, 5 artikla, liite II, jakso I

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Cathywong Oy:lle.

This decision was published on 01.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 30.3.2022
2. Tarkastuskertomus 23.3.2022
3. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 23.3.2022
4. Toimijan antama selvitys 28.3.2022
5. Cathywong Oy:n kuuleminen 29.3.2022
6. Vastine kuulemiseen 30.3.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.