Hanke, kaupunginkanslia, Avoin ovi palveluihin -hanke 2022-2023

HEL 2022-004568
More recent handlings
§ 59

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 jatkohankkeelle (2022–2023) ”Avoin ovi palveluihin”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle 113 984 euroa vuodelle 2022 jatkohankkeen ”Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke” (projektinumero 1095140) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 78 079 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 35 905 euroa.

Päätöksen perustelut

Avoin ovi palveluihin -hankkeen kolmannen osion (2022–2023) tarkoituksena on varmistaa ensimmäisen ja toisen hankekauden aikana luotujen toimintatapojen ja -käytänteiden jääminen osaksi Helsingin kaupungin pysyvää vieraskielisille suunnattua matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatyötä. Hankkeen toimenpiteet muutetaan kehittämistoiminnasta pysyviksi rakenteiksi. Pysyvien rakenteiden avulla pidetään yllä ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien osaamista, taataan selkeä ohjaus- ja neuvontapalveluiden kokonaisuus ja toimivat yhteistyörakenteet Helsingin kaupungin matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatyössä sekä luodaan pysyvät puitteet seudulliselle, sektorirajat ylittävälle yhteistyölle.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 1.4.2022 § 21 hyväksynyt kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustuksen hakuun jatkohankkeella ”Avoin ovi palveluihin – ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke”. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöltä 9.6.2022. Kyseessä on hankkeen kolmas ja viimeinen hankekausi.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikkö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 364 542 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 249 711,27 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää           114 830,73 euroa. Vuoden 2022 osalta hankkeen kulut ovat 113 984 euroa, ja niille saadaan tukea 78 079 euroa. Näin ollen hankkeen omarahoitusosuudeksi jää 35 905 euroa, johon varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095140 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 26.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö