Valtuustoaloite, Metroasematunnelien harmaat seinät elävöitettävä värillä - metroasemille lisää positiivista tunnelma

HEL 2022-004669
More recent handlings
Case 15. / 296 §

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite metroasemien harmaiden seinien maalaamisesta

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Seida Sohrabi ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin metroasematunnelien seinät maalattaisiin niin, että tilat loisivat värikkyydellään hyvää mieltä ja positiivisuutta.

Metroasemien viihtyisyys on tärkeä osa asiakaskokemusta. Asemien viihtyisyyttä voidaan parantaa ja elävöittää pintoja maalaamalla ja sijoittamalla tiloihin taidetta. Useilla asemilla on jo taidetta. Vuonna 2018 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) pyrki lisäämään asemien viihtyisyyttä ja elävöittämään asemia asemailmekilpailulla, jossa 11 metroasemalle luotiin asemakohtaista ilmettä tuomalla radan takana olevalle, aiemmin mainospintana käytetylle, alueelle väriä ja taidella.

Vaikka asemien viihtyisyys on matkakokemuksen kokonaisuuden kannalta tärkeä tekijä, tulee metroasemien taiteen ja tehostepintojen olla toteutettavissa ja huollettavissa sekä tarvittaessa vaihdettavissa siten, että aseman toiminta, turvallisuus, liikennöinti, kunnossapito tai huoltotoiminta eivät vaarannu.

Pintojen maalaaminen erikoistehosteilla tai kattaminen taiteella tulee suunnitella ja arvioida koko elinkaaren ajalta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan investointitason puitteissa keskitytään kantametron asemien turvallisuuden, terveellisyyden ja toiminnan luotettavuuden varmistavien peruskorjausten toteuttamiseen. Metroasemien ja tasonvaihtolaitteiden peruskorjausten viihtyisyys huomioidaan hankesuunnitelmavaiheessa yhtenä tärkeänä osatekijänä. Kunkin metroaseman peruskorjauksen yhteydessä viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä toteutetaan ylläpitokustannukset ja investointipuite huomioiden.

Kantametron 17 metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakaniemessä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lopuille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laajempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Asiasta on saatu HKL:n lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Close

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 760

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2022 § 53

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Metroasemilla on tärkeä rooli osana käyttäjien päivittäistä matkaketjua. Metroinfran hallinnoijana ja kehittäjänä liikenneliikelaitos (HKL) näkee metroasemien viihtyisyyden tärkeänä osana asiakaskokemusta.

Asemien viihtyisyyden kehittämistä ja elävöittämistä voidaan tehdä niin taiteen sijoittelun kuin pintojen maalaamisen lisäksi myös panostamalla metroasemien olemassa oleviin rakenteisiin sekä myös yleisemmin asemaseutujen kehittämiseen. Asemien viihtyisyyteen ja elävöittämiseen käytettävä panos tulee harkita asemakohtaisesti huomioiden metroaseman ja asema-alueen sekä kaupungin kehitys ja kasvu.

Useilla asemilla on jo taidetta. Vuonna 2018 HKL pyrki lisäämään asemien viihtyisyyttä ja elävöittämään asemia asemailmekilpailulla, jossa 11 metroasemalle luotiin asemakohtaista ilmettä tuomalla radan takana olevalle, aiemmin mainospintana käytetylle, alueelle väriä ja taidella.

Vaikka asemien viihtyisyys on matkakokemuksen kokonaisuuden kannalta tärkeä tekijä, tulee metroasemien taiteen ja muiden tehostepintojen olla aina toteutettavissa ja huollettavissa sekä tarvittaessa vaihdettavissa niin, että aseman toiminta, turvallisuus, liikennöinti ja kunnossapito sekä huoltotoiminta eivät vaarannu. Nämä edellytykset asettavat merkittäviä käytännön rajoitteita maalausten tai taiteen sijoittamiselle sekä toteutustavalle.

Omaisuuden hallinnan näkökulmasta laituritason radantakaisten pintojen maalaaminen erikoistehosteilla tai kattaminen taiteella tulee suunnitella ja arvioida koko elinkaaren ajalta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan investointitason puitteissa keskitytään kantametron asemien turvallisuuden, terveellisyyden ja toiminnan luotettavuuden varmistavien peruskorjausten toteuttamiseen. Metroasemien ja tasonvaihtolaitteiden peruskorjausten viihtyisyys huomioidaan hankesuunnitelmavaiheessa yhtenä tärkeänä osatekijänä. Kunkin metroaseman peruskorjauksen yhteydessä viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä toteutetaan ylläpitokustannukset ja investointipuite huomioiden.

Kantametron 17:sta metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakaniemessä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lopuille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laajempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yksikön johtaja Antti Nousiainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto
Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi
Close

This decision was published on 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi