Valtuustoaloite, tekojääkenttä Tapulikaupungin liikuntapuistoon

HEL 2022-004671
More recent handlings
Case 7. / 796 §

V 23.11.2022, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tekojääkentästä Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Muutetaan seuraava pätkä:

"Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä tarkastellaan kuitenkin vielä tarkemmin palveluverkkotyön edetessä."

Seuraavan muotoon:

”Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa, tarkastellaan kuitenkin vielä tarkemmin palveluverkkotyön edetessä."

Kannattaja: Lauri Muranen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää Tapulikaupungin liikuntapuiston tekojääkentän rakentamisen edellytykset ja ryhtyy toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus ei pidä tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisilla ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Sen puitteissa tarkastellaan tekojääratarakentamista suhteessa väestöpohjaan ja pyritään löytämään radoille saavutettavuuden kannalta parhaat sijainnit. Alustavien tietojen perusteella tekojääradan rakentaminen Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua tasapuolisen saavutettavuuden näkökulmasta. Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä tarkastellaan kuitenkin vielä tarkemmin palveluverkkotyön edetessä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina on rakennettu uudet tekojääradat Jätkäsaareen ja Lauttasaareen. Seuraava rata valmistuu Johanneksenpuistoon loppuvuodesta 2023. Vuosaaren tekojäärata on investointisuunnitelmissa vuosille 2023─2025.

Tekojääradan rakentamisessa Tapulikaupungin liikuntapuistoon on lisäksi merkittäviä käytännön haasteita, koska liikuntapuistossa on vapaata maapinta-alaa vain vähän ja sen huoltorakennus on vanha ja huonokuntoinen. Tilanpuutteen vuoksi iso tekojäärata voitaisiin sijoittaa vain olemassa olevan tekonurmikentän päälle. Tämä ei ole energiataloudellisesti viisasta, koska tekonurmen täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Tekojääradan vaatiman putkiston rakentaminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista, ja säännöllinen jäädyttäminen lyhentää maton käyttöikää huomattavasti. Lisäksi liikuntapuiston huoltorakennus pitäisi laajentaa ja perusparantaa ennen tekojääradan rakentamispäätöstä, koska se ei nykyisellään riitä tekojään ylläpitämiseen.

Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai -kaukalon puiston tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää huoltorakennuksen uudistamista.

Tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000–4 000 000 euroa riippuen radan koosta, sijainnista, maaperästä ja muusta rakennettavasta infrastruktuurista kuten huoltorakennuksista ja konetiloista. Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia noin 100 000─200 000 euroa.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Close

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 768

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.09.2022 § 522

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapuistojen palveluverkon ja palveluiden kehittämisestä ja liikuntapuistojen kunnossapidosta. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa toteutussuunnittelusta ja rakennuttamista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisten taloudellisten ja toiminnallisten edellytyksiensä vuoksi.

Lautakunta kuitenkin totesi, että tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä arvioida tekojääradan mahdollista tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa.

Tästä samasta aiheesta on tehty talousarvioaloite.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lisätään uusi kolmas kappale:

"Lautakunta kuitenkin toteaa, että tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä arvioida tekojääradan mahdollista tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa."

Kannattaja: Tuomas Nevanlinna

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Atte Kaleva, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Joona Turtiainen

Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Oona Käyhkö, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen

Tyhjä: 2
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 7 (2 tyhjää).

20.09.2022 Pöydälle

23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 140

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina tekojäärataverkosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaareen radoilla, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston tekojääradalla.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tarkastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestöpohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmasta.

Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston radan jälkeen seuraava tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen, johon on varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 2025 varattu noin 1,5 miljoonaa Vuosaareen tarvittavien uusien huolto- ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.

Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan rakentaminen puolestaan Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Tapulikaupungin liikuntapuiston kohdalla tekojääradan rakentamiselle on lisäksi merkittäviä käytännön haasteita. Ensinnäkin liikuntapuistossa on toiminnasta vapaata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäärata olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmimaton paikalle. Tämä puolestaan ei ole kannatettavaa, sillä tekonurmen täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Näin ollen kentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa, mikä lisäisi liikuntapalvelukokonaisuuden käyttötalousmenoja jo ennestään haasteellisessa taloustilanteessa.

Toiseksi on huomioitava, että tekojääradan vaatiman putkiston rakentaminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista. Tämän maton käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jäädyttämisen myötä.

Kolmantena haasteena on puolestaan liikuntapuiston vanha ja huonokuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. Huoltorakennusta tulee laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen tekojääradan rakentamispäätöstä.

Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Mahdollisen radan rakentaminen tulee kuitenkin toteuttaa mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Helsingin kaupunkistrategian, hiilineutraalisuustavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomionarvoista on, että pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikuntapuiston huoltorakennuksen uudistamista.

Yleisellä tasolla tekojääratojen rakentamista hidastavat liikuntapalvelukokonaisuuden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 4 000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla sekä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään.

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja tarvikkeista noin 100 000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 20─30 vuoden ajan. Käyttökustannukset varsinkin energiankäytön osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi viimeisen 18 kuukauden aikana, joten tarkkojen kustannusarvioiden antaminen on tällä hetkellä erityisen haasteellista. Edellä mainittujen laskelmien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että uusien tekojääratojen rakentaminen ei ole mahdollista liikuntapalvelukokonaisuuden nykyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotettava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja ehdotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään tekstiin uusi kolmoskappale (3)

”Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa.”

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Close

This decision was published on 25.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi