Kokouskäytännöt, kaupungin toimielinten sähköiset kokoukset

HEL 2022-004835
More recent handlings
Case 11. / 258 §

Kaupungin toimielinten sähköiset kokoukset

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin toimielimet kaupunginvaltuustoa lukuun ottamatta pitävät sellaisen varsinaisen kokouksen sijasta, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Kokoukseen saa osallistua myös läsnä. Päätös tulee voimaan 5.4.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus keskeytti asian käsittelyn kohdassa 11 ja käsittelyä jatkettiin kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä muutti ehdotuksensa seuraavan sisältöiseksi: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin toimielimet kaupunginvaltuustoa lukuun ottamatta pitävät sellaisen varsinaisen kokouksen sijasta, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Kokoukseen saa osallistua myös läsnä. Päätös tulee voimaan 5.4.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Esittelijä muutti perusteluiden ensimmäisen kappaleen seuraavan sisältöiseksi: Helsingin heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että kaupunginhallitus fyysisten kokoontumisten vähentämiseksi ja päätösvaltaisten kokoonpanojen varmistamiseksi päättää, että kaikki kaupungin toimielimet voivat jälleen 5.4.2022 lukien pitää sähköisiä kokouksia. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes kaupunginhallitus päättää mahdollisuuden lopettamisesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen ja muutetut perustelut.

Kaupunginhallitus päättää että kaupungin toimielimet voivat varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla, 4.4.2022 alkaen toistaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Close

Helsingin heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen minimoimiseksi kaupunginhallitus päättää, että kaikki kaupungin toimielimet voivat jälleen 4.4.2022 lukien pitää sähköisiä kokouksia. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes kaupunginhallitus päättää mahdollisuuden lopettamisesta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 22a §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus voi päättää, että muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Close

This decision was published on 13.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi