Hankerahoitus, keskushallinto, 6Aika-koordinaatiohanke, vuosi 2022, EU-hanke

HEL 2022-004859
More recent handlings
§ 27

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle 6Aika-koordinaatiohankkeelle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää vuodelle 2021 kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 26 640 euroa käytettäväksi 6Aika-strategian Helsingin kaupungin koordinaatiosta syntyviin kustannuksiin (projektirakenneosa 109800100104) ja Forum Virium Helsinki Oy:lle kuntarahoitusosuuden maksamiseen (projektirakenneosa 109800100103). Myönnettävälle Helsingin osuuden määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 14 464 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on 6Aika-strategian toimeenpano ja hanke edistää ja koordinoi yhteistyötä strategian toteuttamisesta vastaavien kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Vantaa, Oulu) kesken. Kullakin osallistuvalla kaupungilla on oma kaupunkikohtainen koordinaatio-osahanke, jossa tavoitteena on kaupunkien oman toiminnan aktivointi ja koordinointi. Elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hanke käynnistyi vuonna 2017 ja muutospäätöksellä jatkuu 31.7.2022 asti. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään vuosittain.

Rakennus ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja hyväksynyt 6Aika-koordinaatiohankkeen hakemuksen päätöksellään 21.4.2017 § 23 ja kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen muutoshakemukset päätöksillään 05.12.2019 § 241 ja 31.5.2021 § 131. Hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 15.6.2017 hankekoodilla A72888.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto vastaa Helsingin kaupungin osalta 6Aika-strategian koordinoinnista ja viestinnästä muille virastoille ja laitoksille sekä osallistuu 6Aika-strategian johto- ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Forum Virium Helsinki Oy puolestaan koordinoi kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa yhteistyössä osallistuvien kaupunkien kanssa.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat 21 588 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu maksamaan Forum Virium Helsinki Oy:n kuntaosuuden 5 052 euroa. Tukea määrärahalle saadaan arviolta 14 464 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 165 803 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 2 791 086 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 345 591 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 231 545 euroa. Lisäksi Helsingin kaupungin osuus Forum Virium Helsingin kuntarahoituksesta on koko hankkeen ajalta enintään 103 248 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098001001 ja sille sovitut alanumerot. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat rahoitusosuudet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen (A72888) ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 13.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö