Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkistrategiayksikkö, määräaikainen strategiapäällikön viransijaisuus, työavain KANSLIA-08-8-22

HEL 2022-004961
More recent handlings
§ 25

Strategiapäällikön virkaan ottaminen, KANSLIA-08-8-22

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti ottaa filosofian maisteri Reetta Sariolan strategiapäällikön virkaan. Viran tehtäväkohtainen palkka on 7 800 euroa kuukaudessa. Virka on määräaikainen 31.8.2023 saakka tai enintään siihen asti, kunnes viran vakinainen haltija palaa tehtäväänsä, ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.

HL 51 §:n perusteella korjattu tehtäväkohtainen palkka kokonaispalkaksi, MHL 14.4.2022

Strategiajohtaja päätti ottaa filosofian maisteri Reetta Sariolan strategiapäällikön virkaan. Viran kokonaispalkka on 7 800 euroa kuukaudessa. Virka on määräaikainen 31.8.2023 saakka tai enintään siihen asti, kunnes viran vakinainen haltija palaa tehtäväänsä, ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Strategiajohtaja on 2.3.2022 hyväksynyt edellisen viranhaltijan määräaikaisen virkavapaan kaupunginkanslian strategiapäällikön virasta 1.4.2022 alkaen ja kehottanut kaupunginkanslian toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi sisäisen hakumenettelyn. Virka on ollut kaupungin sisäisesti haettavana 3.-17.3.2022 kaupungin intra-sivustolla.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 5. luvun kappaleessa 5.1. mukaan kaupunkistrategiayksikön vastuulla ovat kaupunkistrategiaprosessin toimeenpano, seuranta ja kehittäminen, strategisen suunnittelun tuki, osaltaan johtamisjärjestelmän kehittäminen, kaupungin strategisten etujen ja tavoitteiden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti kaupungin edunvalvontaa kehittämällä ja koordinoimalla, kaupunkiyhteinen riskienhallinnan kehittäminen sekä turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoinen ohjaaminen.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 § 2 momenttia säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Strategiapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, vankka kokemus strategiatyöstä, laajojen organisaatiot ja toiminnot ylittävien asiakokonaisuuksien hahmottamis- ja analysointikyky sekä kykyä toimeenpanna haastaviakin tavoitteita verkostomaisessa toimintaympäristössä. Tehtävän kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin sekä englannin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Erityisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään käytännön kautta opittua ymmärrystä suurten organisaatioiden keskeisistä talouden ja toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosesseista sekä hyviä edellytyksiä toimia esihenkilönä kokeneelle asiantuntijatiimille valmentavalla työotteella.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan puitteissa kuusi henkilöä. Hakijaluettelo on tämän päätöksen liitteenä 1. Kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttivät virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset. Vaikka hakijoiden työkokemus ja osaaminen vaihtelevat, heillä kaikilla on kokemusta usealla viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella.

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin Teams-haastatteluina. Ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävän laaja kokemus sekä kaupungin strategiatyöstä että asiantuntijaorganisaatioiden ja verkostojen johtamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita haastattelivat strategiajohtaja Markus Kühn, strategiaosaston kehitysyksikön päällikkö Sanna Savonius sekä rekrytoinnin erityissuunnittelija Nora Alavuo.

Hakija 1 Reetta Sariola on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2005. Hänen viimeisimmässä tehtävässään hän on toiminut Helsingin kaupungilla suunnittelupäällikkönä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talous- ja suunnittelupalveluissa. Hän on aiemmin toiminut samalla toimialalla erilaisissa päällikkötehtävissä vuosina 2017-2021 sekä suunnittelutehtävissä vuosina 2006-2017. Hakemuksen ja haastattelun perusteella voidaan katsoa, että hakijalla on hyvää kokemusta strategisen toiminnan suunnittelusta sekä sen seurannan toimintamallien kehittämisestä. Hänellä on vahvaa kokemusta myös talouden ohjaukseen liittyvistä toimenpiteistä. Hakijan eduksi lasketaan myös vahva kaupunkiorganisaation tuntemus yli 19 vuoden ajalta.

Hakija 2 ********** on suorittanut yleisen oikeustieteellisen ylemmän tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1989. ********** Hän on aiemmissa tehtävissään toiminut sekä Helsingin kaupungilla, kunta-alalla että valtiolla vastaavissa tehtävissä yli 20 vuoden ajan. Hakemuksen ja haastattelun perusteella voidaan todeta, että hakijalla on vankka ja monipuolinen kokemus julkisen sektorin päätöksenteon ja hallinnon valmistelutyön saralta. Hakijan eduksi lasketaan myös vahva kaupunkiorganisaation tuntemus yli 10 vuoden ajalta.

Molemmilla haastatelluilla hakijoilla on monipuolista osaamista kaupungin päätöksenteon sekä strategian prosessien parista, valmistelutyöstä, esihenkilötyöstä sekä verkostoissa toimimisesta, joten toiselle haastattelukierrokselle 1.-4.4.2022 kutsuttiin molemmat ensimmäiselle haastattelukierrokselle osallistuneet hakijat. Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat strategiajohtaja Markus Kühn, strategiaosaston kehitysyksikön päällikkö Sanna Savonius, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja Kati Takanen sekä rekrytoinnin erityissuunnittelija Nora Alavuo.

Hakija 1 Reetta Sariolan vahvuutena on todennettu vahva ja laaja-alainen sekä strategisen että operatiivisen tason kokemus kaupunkiyhteisten strategisten muutosteemojen johtamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Hakijalla on todennettua ja monipuolista kokemusta esihenkilötyöstä, erinomaiset valmiudet käydä keskustelua asiantuntijatiimien kanssa ja taito ymmärtää heidän työssään onnistumisen kannalta olennaiset sekä mahdollistavat että estävät tekijät. Hakijalla on vahvaa näkemystä siitä, mihin suuntaan kaupungin toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen työkaluja pitäisi viedä.

Hakija 2 ********** vahvuutena on todettu monipuolinen kokemus kuntasektorin päätöksenteon valmistelutyön eri osa-alueilta. Hakijalla on todennettua kokemusta asiantuntijatiimien työn organisoimisesta sekä mahdollistamisesta. Hakijalla on kattavaa näkemystä siitä, mihin suuntaan kaupungin strategiantyön suunnittelu- ja seurantatyötä sekä työkaluja tulisi kehittää. Hakijan eduksi luetaan myös pitkäaikainen yhteistyökokemus kaupunkitasolla sekä hyvä ymmärrys poliittisesta päätöksenteosta.

Molemmilla haastatteluihin osallistuneilla hakijoilla on hyvää ja monipuolista kokemusta tehtävässä menestymisen edellytysten osalta. Haastattelujen ja hakemusten perusteella on kuitenkin katsottava, että Sariolalla on ********** vahvemmat todennetut näytöt strategisesta toiminnan suunnittelusta, strategian seurannasta ja toimeenpanosta, edunvalvontatyöstä sekä tiedolla johtamisen kehittämisestä. ********** Sariolalla nähtiin haastatteluvastausten perusteella olevan paremmat valmiudet ja kyvyt strategiayksikön asiantuntijoiden valmentavaan johtamiseen sekä näkemyksellisyyttä ja toimeenpanokykyä yksikön toiminnan kehittämiseen.

Arviointi

Strategiapäällikkö tehtävänkuva muodostuu n. 15 asiantuntijan yksikön johtamisesta. Lisäksi hän osallistuu kaupungin strategiavalmisteluun ja -seurantaan sekä varmistaa tiiviin linkin strategiseen talousarviovalmisteluun. Strategiapäällikkö on aktiivinen toimija kaupungin strategiaviestinnän ja -toimintaympäristön verkostossa. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää paineensietokykyä, taitoa sovittaa yhteen eri näkökulmia ja intressejä ratkaisuhakuisesti sekä rakentaa tuloksekkaasti yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Hakuasiakirjoihin, koulutukseen, työkokemukseen sekä haastattelussa osoitettuun soveltuvuuteen perustuvan kokonaisarvion nojalla on katsottava, että Reetta Sariolalla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen strategiapäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu sekä strategisen että operatiivisen tason johtaminen muutostilanteissa sekä kyky käydä keskusteluja niin johto- kuin asiantuntijatason kanssa. Rekrytointiprosessin aikana hakijasta muodostui selkeä näkemys, että hän on helposti lähestyttävä, analyyttinen, tuloshakuinen ja strategiaa toteuttava valmentava esihenkilö. Hakijalla on vahva näkemys siitä, miten strategiatyötä tulisi suunnitella, johtaa ja kehittää kokonaisvaltaisesti talous, HR, viestintä ja kaupungin koko palveluverkko huomioiden. Hänellä on myös vankkaa kokemusta sidosryhmätyöskentelystä kompleksisessa matriisiorganisaatiossa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot sekä vakuuttavaa näkemystä siitä, miten kaupungin strategiavalmisteluprosessia sekä sen työkaluja tulisi tulevaisuudessa kehittää.

This decision was published on 13.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09 310 33089

nora.alavuo@hel.fi

Nora Alavuo, erityissuunnittelija, rekrytointi, puhelin: 09 310 33089

nora.alavuo@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijalista_KANSLIA-08-8-22_Strategiapäällikkö

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.