Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-36-22

HEL 2022-004962
More recent handlings
§ 26

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan virkaan (048926) insinööri (YAMK) ********** 1.7.2022 alkaen 3 166,41 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Ympäristötarkastajan virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 23.5.2022 393 §.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 6.-27.4.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden nettisivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien oleskelutilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan eduksi luetaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, riittävä englannin kielen taito ja ajokortti. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista ja hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Lisäksi hakijalta odotetaan valmiutta päätöksentekoon, oma-aloitteisuutta ja aikaansaavaa työotetta.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 20 henkilöä, joista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy ympäristöterveysyksikön tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 4.5.2022 ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Heidi Öjst ja tiimipäällikkö Toni Lyyski.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla neljällä haastatellulla on aiemman työn ja opintojen kautta hankittua terveydensuojelulainsäädännön tuntemusta. Kaikilla on virkaan edellytetty soveltuva korkeakoulututkinto. Ruotsin ja englannin kielen taidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja kielitaito arvioitiin haastattelutilanteissa. Haastattelussa selvisi, että ********** ei ole kielitaitovaatimuksena edellytettävää ruotsin kielen taitoa.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien oleskelutilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteis-työ ja neuvontatehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaito-vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan eduksi luetaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, riittävä englannin kielen taito ja ajokortti. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista ja hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Lisäksi hakijalta odotetaan valmiutta päätöksentekoon, oma-aloitteisuutta ja aikaansaavaa työotetta.

**********

**********

Kaikilla neljällä on haastatteluiden perusteella hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. He osoittivat myös ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia haastatteluissa käsiteltyjen esimerkkitapausten kautta.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat erittäin vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä sekä koulutustausta. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti. Hänellä on myös pitkän työkokemuksen avulla hankittuja muita tietoja ja taitoja tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveydenhuollon osa-alueista sekä hallinnollisista menettelytavoista.

This decision was published on 24.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijalista KYMP-03-36-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-36-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.