Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen vuosille 2022-2023, OKM

HEL 2022-005101
More recent handlings
§ 41

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022 - 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen. Toimenpiteet kohdentuvat erityisesti varhaiskasvatuksen esihenkilöiden, varajohtajien ja päälliköiden osaamisen vahvistamiseen laatu- ja arviointityössä. Lisäksi toteutetaan varhaiskasvatuksen laadun nykytilan kartoitus.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erityisavustusta, hanke toteutetaan 1.9.2022 – 31.12.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 84 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan erityisavustusta 67 200 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 16 800 euroa (20 %) katetaan kehittämispalveluiden määrärahasta.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hanketoimiston projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Sirénin toimimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun varhaiskasvatuksen järjestäjille varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023. Avustusta on haettavissa yhteensä 8,95 miljoonaa euroa. Hakuaika on 8.3.2022 – 12.4.2022.

Valtionavustuksella tuettavan toiminnan keskeiset tavoitteet kuvataan liitteenä olevassa opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksessa (Liite 1). Valtion erityisavustusta myönnetään varhaiskasvatusta järjestäville kunnille tai kuntayhtymille. Valtion erityisavustus myönnetään hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 2022 – 2023. Valtion erityisavustuksella voidaan muun muassa palkata laatu- ja arviointityötä ja/tai johtamisen kehittämistä paikallisesti ja/tai alueellisesti ohjaavaa ja koordinoivaa henkilöstöä, järjestää teemoihin liittyvää koulutusta ja tukea henkilöstön osaamista. Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaismenoista.

Hankkeella toteutettavat toimenpiteet vahvistavat Helsingin varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin toimintakulttuuria ja vaikutetaan lasten oikeuksiin saada laadukasta varhaiskasvatusta. Hankkeen toimenpiteet tukevat Helsingin kaupunkistrategian 2021 – 2025 mukaisesti sitä, että kaikki päiväkodit ovat hyviä ja henkilöstön veto- ja pitovoima vahvistuu.

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa valtionavustushakemuksessa (Liite 2). Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 22.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OteOtteen liitteet
Close

Ask for more info

Essi Stranden, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 37639

essi.kantonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja