Osto, vuokraoikeus, Urheilukatu 9, 91-18-626-3-L1, Laakson sairaala, Kiinteistö Oy Auroranlinna

HEL 2022-005108
More recent handlings
Case 15. / 455 §

Rakennusten ja vuokraoikeuden ostaminen (Laakso, tontti 91-18-626-3)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ostaa Kiinteistö Oy Auroranlinnalta (Y-tunnus 0689784-0) noin 6 836 m² suuruisen vuokraoikeuden 91-18-626-3-L1 ja sillä sijaitsevat neljä asuinkerrostaloa rasituksista vapaana 10 000 000 euron kauppahinnalla liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimukset- ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tekemään edellä mainittuun kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan kauppakirjan. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupan kohde

Kaupunginvaltuusto on 10.6.2020 § 157 osaltaan hyväksynyt Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto on 19.1.2022 § 13 hyväksynyt uuden, 132 000 k-m²:n käsittävän sairaalakokonaisuuden mahdollistavan Laakson yhteissairaalan asemakaavan muutoksen nro 12681.

Helsingin hallinto-oikeus on 6.6.2022 antamallaan päätöksellä katsonut Laakson yhteissairaalan asemakaavan valitusasian käsittelyn hallinto-oikeudessa rauenneen, valittajana olleen Invalidiliitto ry:n peruutettua valituksensa. Asemakaava on siten lainvoimainen.

Rakennukset ja vuokraoikeus sijoittuvat kaavamuutos alueelle, johon Laakson yhteissairaala (LYS) on suunniteltu. Rakennusten hankkiminen ja purkaminen on välttämätöntä uuden sairaalarakennuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi.

Vuokraoikeus (91-8-626-3-L1) antaa hallintaoikeuden kaupungin omistamaan tonttiin 91-18-626-3 osoitteessa Urheilukatu 9. Vuokraoikeus on voimassa vuoden 2050 loppuun saakka. Tontin pinta-ala on 6 836 m² ja se on voimassa olevassa asemakaavassa nro 9154 osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (AK).

Tontilla sijaitsee neljä vuonna 1989 valmistunutta asuinkerrostaloa, joiden kerrosala on yhteensä 4 180 m² ja vuokrattava huoneistoala 3 380 m². Huoneistoja on yhteensä 76. Asuntojen vuokrausaste on pitkällä aikavälillä ollut noin 95–97 %.

Kokonaisuutena rakennusten kunto vuokrakohteena on tyydyttävä. Huoneistojen kunto vaihtelee huoneistokohtaisesti hyvästä heikkoon.

Kauppahinta

Kauppahinta 10 milj. euroa vastaa noin 2 950 €/h-m². Kauppahintaa voidaan pitää kohteen sijainti, laajuus ja kunto huomioiden hyväksyttävänä ja käypää arvoa vastaavana.

Kauppahinnan markkinaehtoisuus on varmistettu ulkopuolisen arvioitsijan lausunnolla. Arviolausunto on oheismateriaalissa.

Maanhankintamäärärahan ylitystä koskeva esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on 17.5.2022 § 306 esittänyt, että lautakunnan käyttöön myönnettäisiin rakennusten ja vuokraoikeuden hankintaan tarvittava 10 000 000 euroa lisämäärärahana.

Esitystä ei ole sisällytetty nyt kaupunginhallituksen käsiteltävänä olevaan päätösasiaan, seuraavin perusteluin:

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2022 hyväksymässä talousarviossa on todettu, että talousarviokohdan 80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat. Niiden osalta esitetään tapauskohtaisesti ylitysoikeuksia. Nyt käsittelyssä olevaa rakennusten ja vuokraoikeuden ostamista ei kuitenkaan ole pidettävä ennakoimattomana maanhankintana.

Vuodelle 2022 kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvauksiin on edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet huomioiden käytettävissä yli 22,8 miljoonaa euroa. Toukokuun 2022 loppuun mennessä käytettävissä olevasta määrärahasta on käytetty 1,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala on erillisen selvityksen mukaan tämän lisäksi tehnyt sitovia kyseisestä määrärahasta maksettavia hankinta- yms. päätöksiä noin 9 miljoonan euron edestä, mutta näiden päätösten täytäntöönpano on viivästynyt eri syistä. Lisäksi kaupunki neuvottelee jatkuvasti useiden maanomistajien kanssa tulevista ostoista, lunastuksista sekä kaavoitus- ja täydennysrakentamiskorvauksista. Tällä hetkellä toimiala on päässyt neuvottelutulokseen noin 4 miljoonan euron sopimuksista, mutta näistä ei ole vielä tehty kaupunkia sitovia päätöksiä. Tähän mennessä neuvoteltuja kauppoja ei voida päättää enempää kuin nyt päätettävänä olevan kaupan jälkeen käytettävissä olevat määrärahat mahdollistavat. Lautakunnan tulee seurata määrärahan käyttöä ja laatia ylitysoikeusesitys siinä vaiheessa kun hankintaan tai sopimukseen liittyvän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on ylitysoikeuden myöntäminen.

Lopuksi

Jotta sairaalahanke voi edetä asetetussa aikataulussa, on kaupan toteutumista syytä kiirehtiä. Kaupan kohteen voimassa olevien huoneenvuokrasopimusten irtisanomisajan vuoksi on rakennusten purkaminen käytännössä mahdollista aloittaa vasta seitsemän kuukauden kuluttua kaupanteosta.

Kaupungin hallintosäännön ja kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteistöjen ja rakennusten ostosta kun sopimuksen kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa euroa ja enintään 10 miljoonaa euroa.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 17.05.2022 § 306

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki ostaa Kiinteistö Oy Auroranlinnalta (0689784-0) noin 6 836 m² suuruisen vuokraoikeuden 91-18-626-3-L1 ja sillä sijaitsevat neljä asuinkerrostaloa rasituksista vapaana 10 000 000 euron kauppahinnalla liitteenä nro 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimukset- ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjan ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunnan käyttöön myönnettäisiin rakennusten ja vuokraoikeuden hankintaan tarvittava 10 000 000 euroa lisämäärärahana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi
Close

This decision was published on 29.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi