Vuokraus, maa-alue, työmaatukikohta, Laakson ratsastuskenttä, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala

HEL 2022-005130
More recent handlings
§ 37

Maa-alueen vuokraus Laakson ratsastuskentän alueelta Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle (y-tunnus 3202258-9) Helsingin 18. kaupunginosassa (Laakso) sijaitsevalta Laakson ratsastuskentän alueelta karttaliitteeseen merkityn 15 985 neliömetrin suuruisen maa-alueen Laakson uuden sairaalan työmaatukikohdaksi. Vuokrattava maa-alue on osa kiinteistöä 91-432-1-26 ja pieni alue kiinteistön 91-436-3-7 alueella.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.10.2022 - 30.9.2028.

Perittävä kuukausivuokra on 15 985,00 euroa (alv. 0 %).

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala on vuokrannut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta liikuntajohtajan 19.4.2022, 16 § päätöksellä 11 557 neliömetrin suuruisen maa-alueen Laakson ratsastuskentän alueelta ajalle 1.3.2022 - 29.2.2028 Laakson uuden yhteissairaalan työmaatukikohdaksi.

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala on hakenut 23.3.2022 päivätyllä hakemuksella Laakson ratsastuskentän alueelta 15 985 neliömetrin suuruisen maa-alueen vuokrausta aiemmin vuokratun maa-alueen yhteyteen työmaatukikohdaksi, varastoalueeksi sekä väliaikaisia pysäköintipaikkoja varten ajalle 3.10.2022 - 12.3.2028.

Sopimusosapuolten välillä käytyjen neuvottelujen jälkeen vuokrasopimus karttaliitteeseen merkitystä 15 985 neliömetrin suuruisesta maa-alueesta sovittiin solmittavaksi ajalle 1.10.2022 - 30.9.2028. Vuokrattava maa-alue on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat-palvelun hallinnoimalla alueella.

Perittävä kuukausivuokra on 15 089,00 euroa (alv. 0 %). Vuokran määrittelyssä on käytetty 1,00 euron suuruista neliömetrihintaa/ kuukausi.

Vuokrattavalla alueella sijaitsevat rakennukset luovutetaan osana maa-alueen vuokrausta vuokralaisen haltuun täydellä kunnossapitovelvoitteella. Liitteenä vastuunjakotaulukko.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 01.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vuokrasopimusluonnos, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
2. Vuokra-alue, Laakson ratsastuskenttä, vaihe 2
3. Vastuunjako, Koy Laakson yhteissairaala

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.