Vuokraus, tontti 33130/18, Vanhaistentie 3b, Kannelmäki, Kaarela, Pohjola Rakennus Oy Suomi, Asunto Oy Helsingin Sointi

HEL 2022-005176
More recent handlings
§ 101

Asuntotontin lyhytaikainen vuokraaminen rakennusluvan hakemista ja maanrakennustöitä varten sekä vanhan vuokra-alueen pienentäminen (Kaarela, 33130/18 ja 33131/1)

Tiimipäällikkö

Päätös

A

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti vuokrata yhteisesti määräosin Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33130 tontin 18 (kiinteistötunnus 91-33-130-18, pinta-ala 2 505 m²) Asunto Oy Helsingin Soinnille (Y-tunnus 3234248-6) (1580/5105), Asunto Oy Helsingin Oodille (Y-tunnus 3234244-3) (1415/5105), Asunto Oy Helsingin Aarialle (Y-tunnus 3234247-8) (1210/5105) ja Kiinteistö Oy Vanhaistentie 3 Liikekeskukselle (Y-tunnus 3234255-8) (900/5105) rakennusluvan hakemista ja maanrakennustöitä varten ajaksi 16.5.2022 - 15.5.2023 liitteestä 1 ilmenevin ehdoin.

(A1133-887)

B

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti muuttaa kiinteistöä 91-33-131-1 koskevaa, 18.11.1986 allekirjoitetun vuokrasopimuksen nro 13637 mukaista vuokrausta seuraavasti:

 1. Vuokra-alue supistetaan siten, että tontti 33130/18 rajataan vuokra-alueen ulkopuolelle ja 16.5.2022 alkaen vuokra-alueen uusi pinta-ala on 2 811 m² aiemman 4 752 m² sijaan.
 2. Vuokraa tarkistetaan seuraavasti:

  Virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana uutena perusvuosivuokrana 16.5.2022 alkaen on 1 985,53 euroa/vuosi entisen 3 025,26 euroa/vuosi sijasta.
 3. Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.  

(L1133-3)

C

Asuntotontit-tiimin päällikkö totesi, että kaupunki edellyttää Pohjola Rakennus Oy Suomelta (Y-tunnus 2539942-5) liitteenä 3 olevan mallin mukaisen sitoumuksen antamista tontin 33130/18 pitkäaikaiseen vuokraukseen liittyen ja, että kaupunki ei allekirjoita pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ennen kuin Pohjola Rakennus Oy Suomi on toimittanut vuokranantajalle (maaomaisuus ja tontit -palvelu) allekirjoittamansa po. sitoumuksen.

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti oikeuttaa toiminnanohjaus ja sopimukset -tiimin päällikön tai muun määräämänsä viranhaltijan allekirjoittamaan kaupungin puolesta edellä päätöskohdassa B mainitun sopimusmuutoksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.

Lopuksi asuntotontit-tiimin päällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita niille saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämän päätöksen päätöskohta A oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 (280 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asuntotontit-tiimin päällikölle. Asuntotontit-tiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään po. asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta.

Muutoin vuokrauksen ja sopimusmuutoksen perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta muistiosta.

This decision was published on 25.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36454

maria.mannisto@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö