Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA) -hanke, ympäristöministeriö

HEL 2022-005335
More recent handlings
§ 74

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikölle 2 000 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA)” kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 1 400 euroa.

Päätöksen perustelut

OMAVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa pitkäaikaisia päästövähennyksiä sekä lisätä kaupungin energiaomavaraisuutta vaikuttamalla kortteleiden ja alueiden energiaratkaisuiden valintaan, toimintamalleihin ja hankintoihin jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikkö, ja se toteutetaan ajalla 01.11.2022 - 31.10.2023.

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö on päätöksellään 14.04.2022 § 7 hyväksynyt kaupungin osallistumisen ympäristöministeriön kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushakuun hankkeella ”Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA)”. Avustus on tarkoitettu hankkeille, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen (VN/12135/2022) ympäristöministeriöstä 6.6.2022.

Hankkeen toteuttajana on kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikkö. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa työskentelevä ympäristötaloussuunnittelija ja hankkeeseen yhteistyökumppaneiksi nimetyt kaupungin tytäryhteisöt: Korkeasaaren eläintarhan säätiö, Helsingin kaupunkitilat Oy ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo, jotka operoivat myös hankkeen pilottialueilla. Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös muut kaupungin tytäryhteisöt sekä muut isot kaupungit ja niiden alueet. Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa edistämällä kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta ja olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja hajautetun uusiutuvan energian tuotantoa. Lisäksi hanke edistää vastuullista taloutta, koska korttelitason energiaratkaisuilla on kymmenien vuosien elinkaaren aikaiset päästö- ja kustannussäästöpotentiaalit.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 euroa, josta kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -valtionavustuksen osuus on 70 000 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 30 000 euroa. Omarahoitusosuudesta 20 000 euroa katetaan työllä ja loput 10 000 keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta talousarviokohdalta 1 50 04. Arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat 2 000 euroa, joihin saadaan tukea 1 400 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095144 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 11.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja