Nimeäminen, ylikapellimestari ja päävierailija, Kaupunginorkesteri

HEL 2022-005347
More recent handlings
§ 24

Kaupunginorkesterin ylikapellimestarin ja päävierailijan nimeäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti nimittää Jukka-Pekka Sarasteen kaupunginorkesterin ylikapellimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi kolmivuotiskaudeksi syksystä 2023 kevääseen 2026 saakka. Toimialajohtaja allekirjoittaa Sarasteen kanssa erillisen sopimuksen asiasta.

Vs. toimialajohtaja päätti nimittää Pekka Kuusiston kaupunginorkesterin päävierailijaksi ja toiseksi taiteelliseksi johtajaksi kolmivuotiskaudeksi syksystä 2023 kevääseen 2026 saakka. Toimialajohtaja allekirjoittaa Kuusiston kanssa erillisen sopimuksen asiasta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg on yhteistyössä orkesterin valtuuskunnan ja taiteellisen toimikunnan kanssa perusteellisesti tutkinut erilaisia vaihtoehtoja ja päätynyt esittämään mallia, jossa orkesterin taiteellisesta johtamisesta vastaa intendentille kolmihenkinen taiteellinen johtotiimi: ylikapellimestari Jukka-Pekka Saraste, päävierailija Pekka Kuusisto ja erikseen vuosittain nimitettävä residenssisäveltäjä. Kauden 2023/2024 residenssisäveltäjäksi kutsutaan Anna Clyne. Taiteellinen tiimi on kansainvälisesti kiinnostava uusi avaus moniäänisen taiteellisen työn vahvistamiseksi Helsingin kaupunginorkesterissa. Jukka-Pekka Saraste, Pekka Kuusisto ja Anna Clyne ovat kansainvälisesti tunnettuja ja merkittäviä taiteilijoita. Uuden Taiteellisen johtotiimin haussa on kuultu laajasti myös orkesteria

This decision was published on 14.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 09 310 22701

aleksi.malmberg@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja