Avustuksen hakeminen, valtionavustus, maahanmuuttotaustaisten 7-9 -luokkalaisten oppimisen tukeminen, Taitavasti tulevaisuuteen, Opetushallitus

HEL 2022-005376
More recent handlings
§ 81

Päätös valtion erityisavustuksen maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielentaidon ja perustaitojen vahvistaminen sekä siirtymien tukeminen jakamisesta palvelukokonaisuuksien kesken

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti hyväksyä Opetushallituksen myöntämän erityisavustuksen kohdentamisen palvelukokonaisuuksiin.

Hankkeelle hyväksyttävät nettomenot ovat yhteensä 1 200 000 €. Saadun avustuksen kokonaissumma on 1 080 000 €. Omavastuuosuus on 10 % eli 120 000 €. Omarahoitusosuus katetaan kunkin palvelukokonaisuuden määrärahoista.

Suomenkieliseen perusopetukseen jaetaan 700 000 euroa hankkeeseen mukaan palkattavien opettajien palkkakuluihin. Kehittämispalveluihin jaetaan 500 000 euroa projektihenkilöstön palkkakuluihin, palvelunostoihin sekä materiaalikuluihin. Hankkeen omarahoitusosuuden ollessa 10 % eli 120 000 euroa suomenkielisen perusopetuksen osuus on 70 000 euroa ja kehittämispalveluiden osuus 50 000 euroa. Suunniteltu hankeaika on 1.11.2022–31.7.2024. Hankkeen projektinumero on 14130010015008 (Oikeus Oppia - Taitavasti tulevaisuuteen 2022-2024).

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti palvelukokonaisuuksien johdon sekä asiantuntijoiden laatimien jakokriteerien sekä hankehakemuksessa ja -päätöksessä ilmoitettujen kriteerien perusteella.

Avustuksen käytön seurannasta vastaa kukin palvelukokonaisuus.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus päätti 20.6.2022 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta (48/1254/2022) maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielentaidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi. Päätös perustuu Helsingin kaupungin 29.4.2022 päivättyyn hakemukseen. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2024.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat käynnistäneet maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevan toimenpideohjelman, joka on osa perusopetuksen Oikeus oppia -ohjelmaa. Vuosille 2022–2026 ajoittuva ohjelma suunnataan erityisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaille.

Tavoitteena on vahvistaa erityisesti vieraskielisten sekä vasta maahan tulleiden oppilaiden kielitaitoa, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja sekä kehittää sujuvia siirtymiä toiselle asteelle ja valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen.

This decision was published on 20.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Heidi Roponen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 09 310 86968

paula.koylijarvi@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja