Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 - 2025

HEL 2022-005385
Case 6. / 66 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus 2023–2025

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2023–2025.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma ovat kaupunkistrategian toteuttamisen ja seurannan keskeisin väline.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.6.2022 vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023–2025 laatimisohjeet, joiden mukaan lautakuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotukset sovitetaan kaupunkitasoiseen kokonaisraamiin. Samassa yhteydessä todettiin, että lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 14.9.2022 mennessä.

Hallintosäännön 13 luvun mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Hallintosäännön 5 luvun mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosiksi 2021–2025. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita, toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja. Kaupunkistrategian toteutumista seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

Talousarviovalmistelun edetessä ennusteet talouden kehityksestä tarkentuvat. Vuoden 2023 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan talousarviovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason (peruspalvelujen hintaindeksi) ja väestönkasvun muutoksesta.

Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi sekä kaupungin talousarvioon sisällytettäväksi perustelutekstiksi on liitteenä 1.

Close

This decision was published on 19.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi