Valtuustoaloite, äänestyspaikkojen ja - aktiivisuuden lisääminen

HEL 2022-005430
More recent handlings
Case 12. / 293 §

Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite äänestyspaikkojen ja- aktiivisuuden lisäämisestä

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Mahad Ahmed ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että vuoden 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä valmistellaan niin, että äänestämisen helppous korostuu. Lisäksi aloitteessa esitetään, että äänestyspaikoista käytävä keskustelu ja päätöksenteko tehdään jo keväällä 2022.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikkojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota paikkojen keskeiseen sijaintiin, esteettömyyteen ja helposti saavutettavuuteen.

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestysaikana äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen äänestyspaikassa. Helsingissä on 34-38 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ja 167 varsinaisen vaalipäivänä äänestyspaikkaa.

Kultakin äänestysalueelta pyritään löytämään ja saamaan käyttöön varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi soveltuva tila. Äänestyspaikan tulee lähtökohtaisesti olla äänestysalueella. Äänestyspaikkoina ovat toimineet pääasiassa koulut, muut oppilaitokset, kirjastot, nuoriso- ja asukastalot. Tavoitteena on pitää äänestyspaikat mahdollisimman pysyvinä ja helposti saavutettavina, jotta äänestäjät löytävät paikalle helposti.

Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Useat Helsingin ennakkoäänestyspaikoista on sijoitettu kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin ja asukastaloihin. Ennakkoäänestyspaikkoja on sijoitettu myös kauppakeskuksiin, silloin kun tiloja niistä on saatu käyttöön.

Oikeusministeriö ohjeistaa kuntia vaalien järjestämiseen liittyvissä asioissa. Ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen järjestyksenpidon sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha voidaan turvata. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on muutakin toimintaa, tulee huolehtia siitä, ettei se mitenkään häiritse äänestystä. Oikeusministeriö suosittelee myös, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Tällöin tila on ennakkoäänestyksen ajan eli vähintään viikon poissa muusta käytöstä.

Ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista tehtäviä päätöksiä ei voida tehdä kovin aikaisessa vaiheessa, sillä remontit ja niiden aikataulut sekä muut vastaavat esteet eivät ole tiedossa. Tulevissa eduskuntavaaleissa kuntien tulee ilmoittaa oikeusministeriölle ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat viimeistään 13.1.2023 klo 12. Tämä määräaika on haastava kauppakeskuksille, sillä kauppakeskukset eivät välttämättä kykene sitoutumaan tilan vapaana pitämiseen äänestystä varten kovin varhaisessa vaiheessa.

Asiasta on saatu keskusvaalilautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Close

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 764

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Keskusvaalilautakunta 26.10.2022 § 7

Päätös

Keskusvaalilautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Ahmed Mahadin aloitteesta seuraavan lausunnon:

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestysaikana äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Oma äänestyspaikka määräytyy kunkin äänioikeutetun asuinpaikan mukaan 51. päivää ennen kyseisten vaalien vaalipäivää.

Helsingissä on noin 34-38 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa, jotka ovat laajasti avoinna viikon ajan. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka järjestetään 167 äänestysalueelle. Pyrkimyksenä on löytää kultakin äänestysalueelta jokin äänestyspaikaksi soveltuva tila. Äänestyspaikan tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella. Äänestyspaikkoina ovat toimineet muun muassa erilaiset oppilaitokset, koulut, nuorisotalot ja asukastalot. Tavoitteena on pitää äänestyspaikat mahdollisimman pysyvinä, jotta äänestäjät löytävät paikalle helposti.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat pyritään sijoittamaan mahdollisimman helposti saavutettaviin tiloihin. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamisessa on varmistettava tietoliikenneyhteyksien toimivuus, koska äänestäminen perustuu valtakunnallisen vaalitietojärjestelmän käyttöön. Myös paikkojen pysyvyys vaaleista toisiin on tärkeää, jotta äänestäjät löytävät mahdollisimman hyvin paikalle. Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Useat Helsingin ennakkoäänestyspaikoista on sijoitettu kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin ja asukastaloihin. Ennakkoäänestyspaikkoja on sijoitettu myös kauppakeskuksiin, kun tiloja niistä on saatu käyttöön.

Viime kuntavaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja oli sijoitettu kahdeksaan kauppakeskukseen. Koronasta johtuen poikkeuksellisen monet kauppakeskukset pystyivät tarjoamaan tiloja ennakkoäänestykseen. Aikaisemmissa vaaleissa useat kauppakeskukset eivät ole pystyneet tarjoamaan yleiseen ennakkoäänestykseen soveltuvia tiloja vaaditussa aikataulussa.

Oikeusministeriö ohjeistaa kuntia vaalien järjestämiseen liittyvissä asioissa. Tämän ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpidon sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha voidaan turvata. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on muutakin toimintaa, tulee huolehtia siitä, ettei se mitenkään häiritse äänestystä. Oikeusministeriö suosittelee myös, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Toisaalta on myös muistettava, että ennakkoäänestys kestää viikon, joten kukin ennakkoäänestystila on vähintään reilun viikon poissa muusta käytöstä.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen on oltava saavutettavia ja esteettömiä, jotta kaikki äänestäjät pääsevät äänestyspaikalle. Esteettömyyteen kiinnitetään paljon huomiota yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalipäivän äänestyspaikkoja valittaessa, jotta äänestäminen on mahdollisimman helppoa myös erityisryhmille. Lisäksi äänestämisen on oltava äänestyspaikoissa kaikissa tilanteissa mahdollisimman turvallista ja järjestelyjen on myös äänestäjien silmissä näytettävä siltä. Yhtä lailla äänestyspaikoissa on pystyttävä huolehtimaan vaalivirkailijoiden turvallisuudesta.

Ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista tehtäviä päätöksiä ei voida tehdä kovin aikaisessa vaiheessa, sillä remontit ja niiden aikataulut sekä muut vastaavat esteet eivät ole tiedossa kovin varhaisessa vaiheessa. Tulevissa eduskuntavaaleissa kuntien tulee ilmoittaa oikeusministeriölle ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat viimeistään 13.1.2023 klo 12. Tämä määräaika on haastava kauppakeskuksille, sillä kauppakeskukset eivät kykene sitoutumaan tilan vapaana pitämiseen äänestystä varten näin aikaisessa vaiheessa. Kauppakeskukset pyrkivät pitämään kaikki tilat vuokrattuina.

Äänestyspaikkoja ja erityisesti ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on huomioitava, että kampanjointi ja kaikenlainen vaalimainonta on kielletty ennakkoäänestyspaikan ja äänestyspaikan läheisyydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi äänimainonnan kieltämistä ja muun kampanjoinnin selkeää rajoittamista koko kauppakeskuksen alueella ennakkoäänestysaikaan.

Ennakkoäänestyspaikkojen tilojen haltijoiden kanssa käydään jatkuvasti keskustelua opasteista ja niiden sijoittelusta. Kauppakeskuksissa on osoittautunut haastavaksi saada opasteita selkeästi ja riittävästi näkyville. Useissa kauppakeskuksissa onkin käytetty lisänä äänikuulutuksia, jotta äänestäjät löytäisivät ennakkoäänestyspaikat.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat valitaan aina huomioiden mahdollisuuksien mukaan äänestämisen helppous. Tämän vuoksi ei ole tarpeen ryhtyä uusiin toimenpiteisiin, vaan jatketaan äänestyspaikkojen valinnassa keskeisten, esteettömien ja mahdollisimman helposti saavutettavien tilojen käyttämistä.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi