Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-21-21

HEL 2022-005453
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön ympäristötarkastajan viransijaisuden täyttäminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Tiimipäällikkö valitsi ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön ympäristövalvontatiimin ympäristötarkastajan viransijaiseksi (vakanssi 054038) ajalle 1.5.2022-31.1.2024 HTM ********** 3 166,43 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla. Varalle tiimipäällikkö valitsi MMM **********

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun ympäristötarkastaja haki virkavapaata virasta ajalle 11.3.2022-31.1.2024.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 28.2.-18.3.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorilla, Monsterissa ja TE-palveluissa.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on huolehtia osaltaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä sekä ympäristönsuojelun edistämis- ja neuvontatehtävistä. Tehtävä painottuu jätehuollon valvontaan. Tehtävä voi sisältää myös muita ympäristönsuojelu- ja jätelakien mukaisia tehtäviä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Hakuilmoituksen mukaan eduksi katsotaan kokemus ympäristönsuojelun valvonnasta, ympäristölupa- ja ilmoituspäätösten valmistelusta ja kunnallishallinnosta. Hakijalta odotetaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista työotetta.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 17 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy ympäristötarkastajan tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat yksikön päällikkö Katariina Serenius ja tiimipäällikkö Elina Salo-Miilumäki 25.3.2022 ja 30.-31.3.2022. ********** perui hakemuksensa ennen haastattelua.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla neljällä haastatetulla on aiemman työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy ympäristötarkastajan työhön. Kielitaidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa. Kielitaitoa ei arvioitu haastattelutilanteissa.

Toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kärkihakijat ********** Heitä haastattelivat yksikön päällikkö Katariina Serenius ja tiimipäällikkö Elina Salo-Miilumäki 4.4.2022.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on huolehtia osaltaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä sekä ympäristönsuojelun edistämis- ja neuvontatehtävistä. Tehtävä painottuu jätehuollon valvontaan. Tehtävä voi sisältää myös muita ympäristönsuojelu- ja jätelakien mukaisia tehtäviä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Hakuilmoituksen mukaan eduksi katsotaan kokemus ympäristönsuojelun valvonnasta, ympäristölupa- ja ilmoituspäätösten valmistelusta ja kunnallishallinnosta. Hakijalta odotetaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista työotetta.

Haastatteluihin sisältyi tehtäviä ympäristönsuojelun valvonnasta. Molemmat haastateltavat suoriutuivat niistä hyvin. ********** Molemmilla on vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Tiimipäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. **********

This decision was published on 28.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Salo-Miilumäki, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 26860

elina.salo-miilumaki@hel.fi

Decisionmaker

Elina Salo-Miilumäki
tiimipäällikkö

Attachments

1. Ympäristötarkastaja KYMP-03-21-22 hakijalista, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Ympäristötarkastaja KYMP-03-21-22 hakijayhteenveto, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.