Hankinta, opinnäytetyön lunastaminen, Kokemuksellisen kaupunkitilan kehittäminen. Puhoksen puisto, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-005829
More recent handlings
§ 3

Opinnäytetyön lunastaminen

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö lunastaa opinnäytetyön ”Kokemuksellisen kaupunkitilan kehittäminen. Puhoksen puisto”. Työ on valmistunut vuonna 2022 LAB Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutille. Iiris Inkeroisen työn lunastushinta on 1 000 euroa.

Opinnäytetyön lunastaminen maksetaan tililtä 407900-2815200000

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön aiheena on kokemuksellisen kaupunkitilan kehittäminen käyttäjälähtöisin menetelmin. Tutkimus- ja kehitystyön kohteena on Helsingin Itäkeskukseen suunniteltava Puhoksen puisto. Työn tavoitteena oli kehittää tulevaisuuden visiota tulevasta Puhoksen puistosta, joka vastaisi alueen käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.

Tutkimuksessa syvennyttiin kaupunkimuotoilun rajapintoihin ja ihmiseen kokevana yksilönä, osana kaupunkia. Kaupunkisuunnittelua lähestyttiin kokemuksellisuuden kulttuurisuunnittelun sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen näkökulmista ja pohdittiin myös julkisen taiteen roolia kaupunkikuvassa. Tutkimustyötä hyödynnettiin suunnittelussa, Puhoksen puiston visioinnissa.

Suunnittelutyön perustana oli tehty käyttäjätutkimus. Puhoksen alueen käyttäjien suhdetta alueeseen lähdettiin kartoittamaan kyselyn, käyttäjähaastatteluiden sekä havainnoinnin keinoin. Alueen ydinhaasteiksi ilmeni huonokuntoisuus sekä toiminnallisuuksien puute. Keskeisiksi teemoiksi suunnitteluun muodostuivat toivottu vehreys ja luonto, rennot ajanviettopaikat sekä matalan kynnyksen toiminnallisuudet. Käyttäjätutkimuksen pohjalta suunniteltuja konsepteja jatkokehitettiin yhdessä alueen nuorten kanssa yhteiskehittämisen työpajoissa.

Suunnitteluratkaisut sekä niistä muodostunut PIHA-visio havainnollistavat alueen käyttäjien piileviä haaveita. PIHA-visiokirja rakennettiin koostamaan käyttäjätutkimus sekä suunnitteluratkaisut helposti hyödynnettävään muotoon tuleviin suunnittelun vaiheisiin.

Diplomityön tarjoamaa yleistä tietoa kokemuksellisen kaupunkitilan kehittämisestä voidaan hyödyntää Helsingin maankäytön suunnittelussa. Puhoksen puiston osalta työssä käydään läpi mm. alueen historiaa ja nykytilannetta sekä käyttäjien näkemyksiä ja toiveita alueeseen liittyen. Työssä on osallistettu erityisesti nuoria, jotka ovat usein kaupungin virallisissa osallistamisprosesseissa aliedustettuina. Alueen asemakaavoitukseen ja Puhoksen puiston suunnitteluun työ tarjoaa hyvää lähtötietoa ja käyttäjälähtöisiä suunnitteluideoita.

Työ luovutetaan toimialalle digitaalisessa muodossa. Toimialalla on oikeus hyödyntää ja käyttää opinnäytetyötä sekä siihen kuuluvaa digitaalista kuvamateriaalia toimialan suunnittelu- ja kehittämishankkeissa.

This decision was published on 29.04.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pihla Sillanpää, johtava maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 33671

pihla.sillanpaa@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö