Virkasuhteen täyttäminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatusjohtaja, KANSLIA-07-1-22

HEL 2022-005843
More recent handlings
Case 12. / 376 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa varhaiskasvatusjohtajan virkaan sosionomi, ylempi AMK Miia Kempin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus on 24.1.2022, § 53 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtajan virasta 18.1.2022 lukien ja kehottanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 27.1-15.2.2022. Hakijoiden määrän vähäisyyden vuoksi hakuaikaa jatkettiin 25.2.2022 saakka. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa. Haettavana ollut virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -tilillä. Lisäksi varhaiskasvatusjohtajan rekrytointia mainostettiin Opettaja-verkkolehdessä 5/2022 ajalla 31.1-6.2.2022 ja hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 6.2.2022 Hufvudstadsbladetissa sekä Helsingin Sanomissa. Ilmoitukselle haettiin myös lisänäkyvyyttä hakuajan jatkamisen jälkeen Duunitorin Tehokampanjan avulla.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 3 ja 8 momenttien mukaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta johtaa varhaiskasvatusjohtaja, joka suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan määräämät tehtävät. Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vankkaa aiempaa kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta. Lisäksi edellytettiin kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen tuntemusta sekä paloa ja kykyä johtaa suurta palvelukokonaisuutta näkemyksellisesti ja linjakkaasti. Valittavan tulee olla dynaaminen ja eteenpäin katsova johtaja, joka luotsaa organisaatiotaan valmentavalla otteella kaupunkistrategian osoittamaan suuntaan. Hänen on myös oltava taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Viestijänä hänen on oltava taitava ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa hyvä paineensietokyky ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä tarvittava hyvä englannin kielen taito.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää palvelukokonaisuuden johtajan palkasta, palkan määräytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää, joka perustuu Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetelmään. Palkka 9350 euroa kuukaudessa määräytyy tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mukaan, joka on edellytyksenä tehtävässä menestymiselle.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 10 henkilöä, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin Teams-haastatteluna 11.–16.3.2022. Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa. Kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta sekä aiempaa työkokemusta viran hoidossa onnistumisen kannalta sopivista tehtävistä. Kaikki ensimmäiseen haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat **********

Miia Kemppi on suorittanut sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2010. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajakoulutuksen Hämeen ammattikorkeakoulussa vuonna 2013. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa kasvatus- ja opetusalan johtamisen koulutuksen Helsingin yliopistossa vuonna 2021 ja asiantuntijaorganisaation johtamisen kehittämisen opinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 2014. Lisäksi Kemppi on suorittanut Kuntaliiton esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennusohjelman, EKJ-sertifikaatin, vuonna 2017 ja johtamisen kehittämisen erikoisammattitutkinnon Koulutuskeskus Salpauksessa vuonna 2008. Vuodesta 2020 alkaen Kemppi on toiminut Oulun kaupungilla varhaiskasvatusjohtajana ja tätä aiemmin hän työskenteli vuosina 2018–2020 Orimattilan kaupungin varhaiskasvatusjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen palvelupäällikkönä Lahden kaupungilla ja varhaiskasvatusjohtajana Järvenpään sekä Heinolan kaupungilla yhteensä lähes 6 vuoden ajan. Heinolan kaupungilla työskennellessään Kemppi on toiminut myös sivistystoimenjohtajan viransijaisena. Aiempaa työkokemusta hänellä on suunnittelijan tehtävistä sosiaalialan osaamiskeskus Versosta, lastentarhaopettajan ja perhepäivähoidon ohjaajan tehtävistä Hollolan kunnasta sekä näiden lisäksi päivähoidon johtajana Myrskylän kunnassa.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Kempillä on monipuolista kokemusta ja näyttöä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta, sillä hän työskentelee parhaillaan Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajana vastaten varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Lisäksi hän on toiminut varhaiskasvatusjohtajana Orimattilassa, Järvenpäässä ja Heinolassa sekä hän on työskennellyt muissa erilaisissa kasvatusalan tehtävissä lähes 20 vuotta. Hänen nykyisessä tehtävässään korostuu strateginen johtaminen. Kemppi on verkostoitunut kattavasti varhaiskasvatuksen kentällä, sillä hän on toiminut muun muassa Päijät-Hämeessä Lape -ohjausryhmän jäsenenä, puheenjohtajana Kuuma- ja Oulun seutujen varhaiskasvatuksen seutujohtajien verkostossa sekä puheenjohtajana koulutuspolkujen edistämiseen tähtäävässä Osaava-hankkeessa. Lisäksi Kempillä on laajat varhaiskasvatuksen ja monialaiset verkostot ympäri Suomea, muun muassa Päijät-Hämeessä, Kuusikko- kunnissa ja Oulun seudulla. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt tehtävissään varhaiskasvatusjohtajana sekä toimiessaan tilaisuuksien puheenjohtajana.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1997. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration (EMBA)- tutkinnon Aalto yliopistossa vuonna 2021. Lisäkoulutuksena hän on suorittanut muun muassa Aalto yliopiston muutosagenttivalmennuksen vuonna 2017 sekä KuntaJOKO -koulutusohjelman vuonna 2019. ********** on työskennellyt erilaisissa kasvatusalan tehtävissä yli 30 vuotta ja varhaiskasvatuksen aluepäällikkönä 20 vuotta. ********** Lisäksi työkokemusta hänellä on projektityöntekijän, erityissuunnittelijan, päivähoidon suunnittelijan, päiväkodin johtajan ja lastentarhaopettajan tehtävistä Helsingin kaupungilta useiden vuosien ajalta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** Hänen syvällisen varhaiskasvatuksen tuntemuksensa lisäksi yhteistyö muiden palvelukokonaisuuksien kanssa sekä johtoryhmätyöskentely ovat antaneet hänelle tietämystä ja näkemystä varhaiskasvatuksen kysymyksiin. Työskennellessään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen johtotehtävissä, hän on verkostoitunut laajasti niin kasvatuksen ja koulutuksen sisällä kuin yli toimialarajojen. **********

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2007. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen aluepäällikkönä vuodesta 2013 alkaen. Tätä aiemmin ********** on työskennellyt Helsingin kaupungilla päiväkodin johtajana ja lastentarhanopettajana.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on tehnyt työuransa varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä. Hänellä on hyvää kokemusta johtamisesta 14 vuoden ajalta, kun hän on toiminut päiväkodin johtajana ja varhaiskasvatuksen aluepäällikkönä. Hänen työhönsä on kuulunut niin strategista kuin operatiivistakin johtamista. Hän on rekrytointiprosessin aikana tuonut esille innostusta ja innovatiivisuutta, sillä hän on ollut muun muassa aktiivisesti mukana kehittämässä ja johtamassa käytäntöön pedagogisen dokumentoinnin mallia ja siihen liittyvää ryhmäportfoliotyökalua. ********** on verkostoitunut aktiivisesti useissa erilaisissa verkostoissa työn puolesta. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt johtamistehtävissä.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2001 ja luokanopettajan tutkinnon vuonna 2002. Lisäksi hän on suorittanut erityisopettajan tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 2006 ja aloittanut kasvatustieteen tohtorikoulutuksen vuonna 2018. Lisäkoulutuksena hän on käynyt opetushallinnon perusteet ja johtamisen opintokokonaisuuden Kainuun kesäyliopistossa vuonna 2003. ********** on työskennellyt vuodesta 2022 alkaen sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajana Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tätä ennen hän on työskennellyt ********** josta vuoden 2021 virkavapaan aikana hän on toiminut oppimisen tuen hankekoordinaattorina. Aikaisempaa työkokemusta häneltä löytyy muun muassa ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on laajaa ja monipuolista osaamista opetuksen ja varhaiskasvatuksen saralla. ********** on saanut myös laaja-alaista kokemusta varhaiskasvatusta koskevista kysymyksistä. Varhaiskasvatusjohtajana hän on ollut vastuussa varhaiskasvatuspalveluiden hallinnosta, taloudesta ja verkostoyhteistyöstä sekä kehittämistyöstä. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt varhaiskasvatusjohtajan tehtävien lisäksi erilaisista opetustehtävistä.

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on hyvät valmiudet tämän kaltaiseen vaativaan verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat verkostoituneita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kentällä ja suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä haastattelun yhteydessä. Kuitenkin valmentava johtamiskyky, näkemyksellisyys varhaiskasvatuksen ilmiöihin sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti ja luontevasti organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän parhaiten Miia Kempissä, ********** ja kolmannessa hakijassa, joka sittemmin perui hakemuksensa. Näiden arvioiden perusteella hakijat kutsuttiin henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat linjakkaita sekä monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 17. -21.3.2022.

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 24.3.2022 **********

Toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat Miia Kemppi ja ********** haastateltiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimesta 12.4.2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle esityksen viran täyttämisestä 3.5.2022, § 91. Esitys on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Lautakunta toteaa, että varhaiskasvatusjohtajan virkaan tulisi valita Miia Kemppi, sillä hän täyttää parhaiten varhaiskasvatusjohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset.

Arviointi

Varhaiskasvatusjohtaja johtaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta ja vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan varhaiskasvatusjohtajana on suunnitella, seurata ja valvoa palvelukokonaisuuden toimintaa sekä johtaa organisaation henkilöstöä ja kehittää toimintakulttuuria kaupungin ja toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatusjohtaja on toimialan johtoryhmän jäsen ja suorina alaisina on 10 varhaiskasvatuksen aluepäällikköä ja kaksi erityissuunnittelijaa.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** ja Miia Kempin välillä.

Varhaiskasvatusjohtaja johtaa suurta palvelukokonaisuutta ja hänen alaisuudessaan työskentelee 10 varhaiskasvatuksen aluepäällikköä ja muuta henkilökuntaa. Siksi on erityisen tärkeää, että hänellä on vankkaa kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta. Molemmilla kärkihakijoilla nämä vaatimukset toteutuvat riittävän hyvin. Miia Kempillä on kärkihakijoista monipuolisin kokemus ja näyttö modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta. Kemppi on toiminut nykyisen Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajan tehtävänsä lisäksi varhaiskasvatusjohtajana Orimattilassa, Järvenpäässä ja Heinolassa. Näin ollen hän on saanut kokemusta usean erikokoisen kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatioista ja kehityshankkeiden toteuttamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Kemppi on pienempien paikkakuntien lisäksi saanut Oulun kaupungilla kokemusta myös verraten suuren kaupungin varhaiskasvatuksen johtamisesta. ********** on kärkihakijoista vahvin Helsingin varhaiskasvatuksen, kaupunkiorganisaation ja toimialan tuntemus, sillä hän on ********** Hän tuntee siten hyvin tehtävän vastuualueen, haasteet ja yhteistyökumppanit, mutta myös laajemmin kaupungin toimintaympäristön.

Lisäksi varhaiskasvatusjohtajan tehtävässä edellytetään kokemusta johtamisesta ja kykyä johtaa suurta palvelukokonaisuutta näkemyksellisesti ja linjakkaasti valmentavalla otteella uuden kaupunkistrategian osoittamaan suuntaan. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, sillä he ovat toimineet johtamistehtävissä jo pidemmän aikaa ja ovat onnistuneesti edistäneet strategiatyötä johtamissaan organisaatioissa.

Rekrytointiprosessissa haettiin lisäksi näkemyksellistä, dynaamista ja valmentavaa johtamisotetta käyttävää johtajaa. Miia Kempin johtamiskokemus painottuu muutosjohtamiseen ja rekrytointiprosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin hyvin monipuoliset johtamisvalmiudet sekä valmentava, kuunteleva työote. Lisäksi hänen vahvuutenaan on eteenpäin katsova visionäärisyys, jota hän toi esille haastatteluvastaustensa kautta. Hänellä on kykyä linjata asioita ja viedä omalla vastuullaan olevat asiat tavoitteenmukaisesti loppuun saakka. Lisäksi hän on prosessin aikana osoittanut olevansa varsin kokenut ja näkemyksellinen johtaja, joka tarttuu rohkeasti uusiin asioihin. Hänen johtamisotteessaan on myös paljon operatiivista vahvuutta ja hän on aikaansaava, organisointitaitoinen ja päättäväinen. Rekrytointiprosessin aikana on käynyt ilmi, että hän johtaa luontevimmin verkostojen ja ihmisten kautta ratkaisuja hakien ja hänellä on selkeäpiirteinen, läpinäkyvä toimintatyyli. Henkilöstön johtajana hänen vahvuutenaan nähdään helposti lähestyttävä, mutkaton ja valmentava johtamistyyli.

********** johtamiskokemus painottuu suunnitelmallisuuteen, harkitsevuuteen ja hän etenee toiminnassaan kohti annettuja tavoitteita. Rekrytointiprosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin erityisesti operatiivisten toimintojen johtaminen ja hänellä on valmiuksia organisoida ja koordinoida toimintaa tavoitteiden suuntaan. Pitkän työkokemuksen myötä hänelle on lujittunut vahva päämäärähakuinen ja annettuihin tavoitteisiin sitoutuva ote. Prosessin aikana hän on osoittanut olevansa paneutuva, pitkäjänteinen ja perusteellinen johtaja, joka viestii asioista selkeällä tavalla. Henkilöstön johtajana hänen vahvuutenaan nähdään tavoitteet kirkastava ja niiden toteutumista seuraava, mutta myös vastuuta antava ja itsenäiseen työskentelyyn kannustava toimintatyyli.

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävään valittavan henkilön tulee olla taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Myös julkisten esiintymisten tulee olla valittavalle varhaiskasvatusjohtajalle luontevia ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee hyvää englannin kielen taitoa. Molemmat kärkihakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien työtehtäviensä kautta, ja he ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia ja esiintymiskykyisiä alansa ammattilaisia. Rekrytointiprosessin aikana Miia Kemppi on osoittanut olevansa kokenut ja luonteva esiintyjä. Hänellä on kuunteleva ja sanavalmis tapa viestiä. Kemppi pystyy kommunikoimaan riittävällä tasolla myös englanniksi. ********** on viestintätyyliltään hyvin selkeä ja hänen englannin kielen taitonsa on riittävällä tasolla.

Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää osaamista vaadituilla alueilla. Rekrytointiprosessin aikana saatiin kuitenkin syventävää tietoa heidän vahvuusalueistaan johtajina. Miia Kempin vahvuudet ovat muutosjohtaminen ja valmentava johtamistyyli. ********** vahvuuksissa puolestaan korostuvat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Kun huomioidaan varhaiskasvatusjohtajan toimintaympäristö sekä organisaation kehittämisen tavoitteet, katsotaan että Miia Kemppi pystyy luomaan paremmin edellytyksiä modernille varhaiskasvatukselle ja erinomaisilla vuorovaikutustaidoillaan ja ihmisläheisellä johtamisellaan luotsaamaan henkilöstöä vaativissakin tilanteissa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Miia Kempillä on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky ja kokemus valmentavasta ja kuuntelevasta esihenkilötyöstä sekä monipuolinen kokemus modernin varhaiskasvatuksen tehtävistä. Lisäksi hänellä on hyvät valmiudet innostaa henkilöstöä toimimaan tavoitteiden mukaisesti sekä kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa isossa kaupungissa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.05.2022 § 91

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatusjohtajan virkaan otetaan ********** 9 350 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan

Käsittely

Esteellinen: Ulla Lehtonen
Esteellisyyden syy: asianosaisjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Asian aikana oli kuultavana rekrytointiasiantuntija Susanna Laakkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Susanna Laakkonen, rekrytointiasiantuntija , puhelin: 040 185 6069

susanna.m.laakkonen@hel.fi
Close

This decision was published on 27.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Attachments

1. Hakijalista
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.