Vahingonkorvaus, autovaurio, 28.2.2022, Malmi

HEL 2022-005863
More recent handlings
§ 4

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausvaateeseen koskien autovauriota 28.2.2022 Joutsenraitin ja pysäköintialueen välisellä väylällä.

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut ajoneuvollaan 28.2.2022 noin kello 18:30 Joutsenraitti 1:n pysäköintialueelta ajoväylää Joutsentielle, kun oikea kylki oli osunut työmaan kaivantomonttujen suojana olevaan ajoesteeseen. Hakijan mukaan ajoeste oli asetettu tielle vinosti ja sen heijastin pinnat olivat kuluneet.

Staran ajoneuvovauriotarkastuksessa todettiin että auton oikeassa kyljessä on osumajälki; etuoven takaosassa naarmuja, takaovessa painuma ja naarmuja, oikeanpuoleisessa takalokasuojassa sekä lokasuojan kaaressa painuma ja naarmuja.

Kyseisellä alueella on ollut Staran työkohde jossa tehtiin kadunrakentamiseen liittyviä kaivutöitä. Staran työyksikön lausunnon mukaan kaivannon suojana on ollut raskaseste joka on kallistunut yläreunastaan noin 30-40 cm ajoväylälle päin roudan ja lumen sulaessa sen alla. Ajoesteen liike ei ole ollut äkillistä. Ajoväylä on ollut liikennöitävässä kunnossa ja väylällä on ollut riittävästi tilaa liikenteelle.

Työmaalla liikennejärjestelyt on toteutettu suunnitellusti. Työmaa-alue on merkitty ja kaivannot on suojattu.

Kaupunkitekniikan osaston yksikönjohtaja katsoo ettei Staralle ole aiheutunut korvausvastuuta.

This decision was published on 16.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja