Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, kaupunkistrategiayksikkö, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, työavain KANSLIA-08-6-22

HEL 2022-005926
More recent handlings
Case 7. / 507 §

Oikaisuvaatimus virkaan ottamista koskevasta päätöksestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä strategiajohtajan päätöksestä 28.4.2022, § 40 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen strategiajohtajan päätöksestä 28.4.2022, § 40, jolla strategiajohtaja päätti turvallisuus- ja valmiuspäällikön virkaan ottamisesta.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 139 §:n mukaan päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

Oikaisuvaatimus on tehty perustuen asianosaisuuteen ja se on saapunut 11.5.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen mukaan strategiajohtajan päätös 28.4.2022, § 40 on purettava ja laitettava uudelleen hakuun, koska tehtävään on ollut pätevämpiä hakijoita erityisesti työkokemuksen osalta.

Viran nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään näkemyksellisyyttä turvallisuuden laaja-alaisesta merkityksestä ja vaikutuksesta kaupungin ja kaupunkilaisten arkeen sekä perehtyneisyyttä viran tehtävänalaan. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään kokemusta esihenkilötyöstä ja johtamisesta verkostomaisessa ympäristössä. Hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito nähtiin eduksi, ja hakuilmoituksessa on painotettu hyviä vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja. Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintamenettely

Turvallisuus- ja valmiuspäällikön virka tuli avoimeksi 10.1.2022 alkaen. Virka oli julkisesti haettavana 23.2. – 10.3.2022. Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 42 henkilöä, joista 35 hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Kaksi henkilöä perui hakemuksensa hakuaikana. Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 9 hakijaa, joilla arvioitiin olevan hakemuksen perusteella täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus viranhoidon kannalta relevanteista tehtävistä sekä hakuilmoituksessa kuvattua laaja-alaista kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuuteen liittyviä kyvykkyyksiä ja osaamista. Yksi videohaastatteluun kutsutuista ei vastannut määräajassa videohaastattelun kysymyksiin.

Videohaastatteluiden perusteella arvioitiin jatkoon neljä hakijaa, jotka kutsuttiin seuraavaan haastatteluun. Hakijoita haastattelivat 31.3.2022 ja 5.4.2022 strategiajohtaja Markus Kühn ja strategiapäällikön virasta virkavapaalla oleva ma. toimitusjohtaja Marko Karvinen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksessa esitetty osaaminen on erittäin vahvaa kansalliseen turvallisuuteen liittyen. Hakemusasiakirjoissa ei ollut riittävästi esitetty tehtävän kannalta olennaista paikallishallinnon tai paikallistason toimijoiden tai muuten laajan ja monitoimijaisen kentän osaamista tai suurehkon organisaation laaja-alaista turvallisuusosaamista.

Päätöksen perusteleminen

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lain esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen (HE 1/1998 vp, s. 180) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Hakijoita perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella vertailtaessa on nimitysperusteita oikeuskäytännön mukaan arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet (KHO 2005:44).

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön perusteella virkaan nimittävällä on harkintavaltaa muun ohella sen suhteen, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painotetaan. Tämä koskee myös esimerkiksi hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä viran tehtäviin perehtyneisyyden keskinäistä painotusta hakijoita vertailtaessa. (AOA sij. 5.10.2017, dnro EOAK/3992/2017)

Turvallisuus- ja valmiuspäällikön valintapäätöksen perusteluista käy ilmi, että hakijoista 35 täytti kelpoisuusvaatimukset. Viranhakumenettelyn luonteeseen kuuluu lisäksi se, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin jo edellä todetun mukaisesti ne hakijat, joilla arvioitiin hakemusasiakirjojen pohjalta olevan täytettävänä olevan viran hoitamisen kannalta hakuilmoituksessa edellytetty riittävän monipuolinen kokemus sekä riittävää kykyä ja osaamista kaupungin turvallisuuden sekä oman työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen.

Virkaan ottamista koskevassa päätöksessä on selostettu tasapuolisesti jokaisen haastatellun hakijan ansiot sekä tosiasiallisesti vertailtu niitä suhteessa niin hakuilmoituksessa ilmoitettuihin edellytyksiin kuin myös toisiin hakijoihin kuvaamalla jokaisen haastatellun hakijan koulutus, tehtävän kannalta olennainen työkokemus sekä hakemuksen, haastattelun ja mahdollisen hakijaa koskevan aiemman käytettävissä olleen tiedon perusteella tehty arviointi.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Hakijoiden kutsuminen haastatteluun ja virkaan ottaminen on perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon valmiudet toimia kaupunkiturvallisuuteen liittyvässä laajassa ja monipuolisessa toimintakentässä. Haastatteluissa on lisäksi arvioitu hakijoiden viran hoidon kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja johtamisotetta. Päätöksessä on selvitetty valituksi tulleen koulutus, työkokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet objektiivisesti osoitettavissa olevat ansiot ja seikat. Virkaan on valittu kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset parhaiten täyttävä eli ansioitunein hakija.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että strategiajohtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Strategiajohtajan päätös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.

Close

Keskushallinto Kaupunginkanslia Strategiaosasto Strategiajohtaja 28.04.2022 § 40

Päätös

Strategiajohtaja päätti ottaa yleisesikuntaupseeri Minna Liimataisen turvallisuus- ja valmiuspäällikön virkaan 1.5.2022 lukien 5500 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Valmiuspäällikön virka tuli avoimeksi 10.1.2022 alkaen. Virka oli julkisesti haettavana 23.2.-10.3.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä TE-palveluissa, Monsterit.fi:ssä, Duunitorissa ja LinkedIn –verkkopalveluissa.

Turvallisuus- ja valmiuspäällikön virka sijoittuu kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkistrategiayksikköön turvallisuus- ja valmiustiimiin. Kaupunginkanslian toimintasäännön 5. luvun 5.1. kappaleen mukaan kaupunkistrategiayksikön vastuulla ovat kaupunkistrategiaprosessin toimeenpano, seuranta ja kehittäminen, strategisen suunnittelun tuki, osaltaan johtamisjärjestelmän kehittäminen, kaupungin strategisten etujen ja tavoitteiden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti kaupungin edunvalvontaa kehittämällä ja koordinoimalla, kaupunkiyhteinen riskienhallinnan kehittäminen sekä turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoinen ohjaaminen.

Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö vastaa Helsingin kaupunkiturvallisuudesta, varautumisesta ja organisaatioturvallisuuden kaupunkitasoisesta ohjaamisesta. Virassa toimitaan esihenkilönä kaupunginkanslian strategiaosaston turvallisuus- ja valmiustiimille, sekä työskennellään viranomaisten ja sidosryhmien suuntaan turvallisuusasioissa kaupungin yhteyshenkilönä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään näkemyksellisyyttä turvallisuuden laaja-alaisesta merkityksestä ja vaikutuksesta kaupungin ja kaupunkilaisten arkeen sekä perehtyneisyyttä viran tehtävänalaan. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään kokemusta esihenkilötyöstä ja johtamisesta verkostomaisessa ympäristössä. Hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito nähtiin eduksi, ja hakuilmoituksessa on painotettu hyviä vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja. Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 42 henkilöä, joista 35 hakijaa täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Kaksi henkilöä perui hakemuksensa hakuaikana. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemusten perusteella Recright-videohaastatteluun kutsuttiin 9 virkaa hakenutta hakijaa, koska heillä kaikilla arvioitiin olevan hakemuksen perusteella täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus viranhoidon kannalta relevanteista tehtävistä. Recright-videohaastatteluihin annettiin vastausaikaa 17.3. – 22.3.2022, yksi Recright-videohaastatteluun kutsutuista ei vastannut määräajassa videohaastattelun kysymyksiin. Tämän jälkeen videohaastatteluiden perusteella arvioitiin jatkoon neljä hakijaa, jotka kutsuttiin seuraavaan haastatteluun. Hakijoita haastattelivat 31.3. ja 5.4. strategiajohtaja Markus Kühn ja strategiapäällikön virasta virkavapaalla oleva ma. toimitusjohtaja Marko Karvinen.

Hakija 1

Taisto Hakala on suorittanut Master of Engineering (englanninkielinen insinööri YAMK-tutkinto) Metropoliassa 2011 ja diplomi-insinöörin tutkinnon Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2016. Hakija on työskennellyt vuodesta 1986 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella monipuolisissa tehtävissä mm. apulaispalomestarina, paloesimiehenä, laatupäällikkönä, lääkintäyksikön päällikkönä, kehittämispäällikkönä, viestinpäällikkönä ja tällä hetkellä palopäällikkönä vuodesta 2019 alkaen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hakijalla on hyvä ymmärrys kaupunkiturvallisuuden kokonaisuudesta ja hyvä perehtyneisyys kaupunkiturvallisuuteen erityisesti operatiivisissa turvallisuuden toiminnoissa pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä prosesseissa.

Hakija 2

Marko Kovanen on suorittanut tradenomin YAMK-tutkinnon Lapin ammattikorkeakoulussa 2021. Hakija on toiminut poliisissa vanhempana konstaapelina sekä poliisihallituksessa valtakunnallisena työsuojeluvaltuutettuna ja turvallisuusasiantuntijana vuodesta 2017 alkaen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvä kokemus suuren julkishallinnon toimijan sisäisen valmiuden ja turvallisuuden toiminnoista sekä näkemys turvallisuuden kehittämisestä viranomaistoiminnassa.

Hakija 3

Minna Liimatainen on suorittanut yleisesikuntaupseerin (2019) ja sotatieteiden maisterin (2006) tutkinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on toiminut 2019–2020 Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan valmiuspäällikkönä vastuinaan toimialan varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan johtaminen, koordinointi ja päätöksenteon tukeminen. Helmikuusta 2021 alkaen hän on toiminut valmiuspäällikkönä kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikössä ja hoitanut sijaisena turvallisuus- ja valmiuspäällikön virkaa joulukuusta 2021. Lisäksi hän on toiminut Helsingin kaupungin koronavalmistelun vuoropäällikkönä vuosien 2020–2021 aikana saaden kokemusta kaupungin kokonaisturvallisuudesta poikkeusoloissa. Ennen tätä hän toimi useissa eri työtehtävissä puolustusvoimissa, mm. johtokeskusupseerina Ilmavoimissa vastaten johtokeskusalan valtakunnallisesta kehittämisestä ja Ilmataistelukeskuksen koulutussuunnittelusta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista ja laajaa kokemusta turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden tehtävistä sekä vahva tuntemus kunnallisesta toimintaympäristöstä ja turvallisuuteen ja valmiuteen liittyvistä hallinnon rakenteista ja sidosryhmistä. Lisäksi hakijalla on monipuolinen työkokemus niin kunnalliselta kuin valtiolliselta sektorilta. Hakijalla on laaja turvallisuusnäkemys.

Hakija 4

Arto Parviainen on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Turun yliopistossa 1995. Hakijalla on yli kymmenen vuoden kokemus vakuutusalan konsernin riskienhallinnan ja turvallisuuden johtotehtävistä. Hakija on toiminut vuosina 2010–2020 Euroopan kemikaaliviraston turvallisuuspäällikkönä

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvä kokemus suuren globaalin konsernin turvallisuus- ja jatkuvuustoiminnosta ja johtamisesta sekä ymmärrys kaupunkiturvallisuuden kokonaisuudesta.

Arviointi

Turvallisuusalan osaamisen ja kokemuksen lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää näkemyksellisyyttä turvallisuuden laaja-alaisesta merkityksestä ja vaikutuksesta kaupunkilaisten arkeen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi korkeatasoisia vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja, sekä kokemusta esimiestyöstä ja asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon perustuen on katsottava, että Minna Liimataisella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen turvallisuus- ja valmiuspäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Arvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitetty relevantin turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden osaamisen ja kokemuksen laajuuteen. Virassa edellytetään vahvaa ymmärrystä kaupungin kokonaisturvallisuuden sekä kokonaisvalmiuden ja jatkuvuudenhallinnan tehtäviin liittyen. Lisäksi kokemus turvallisuusalan tehtävistä ja kunta-alasta luettiin eduksi. Minna Liimataisen valintaa puoltaa hänen hakijoista vahvin osaamisensa kaupungin turvallisuuteen, varautumiseen ja valmiuteen liittyen, sekä kokemus turvallisuusalan tehtävistä niin valtiollisella kuin kunnallisella sektorilla. Toimintatavaltaan hän on aktiivinen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ovat erinomaiset. Hakijalla on konkreettisia kehittämiskohteita liittyen Helsingin turvallisuuden ja valmiuden kehittämiskohteisiin, ja hänellä on syvällinen ymmärrys turvallisuuden uhkakuvista ja riskeistä.

Lisätiedot

Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36202

taru.wickstrom@hel.fi
Close

This decision was published on 05.07.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.