Vuokraus, toimitila, Myllypuron peruskoulu, Yläkivenrinne 4, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-005976
More recent handlings
§ 28

Vuokraus, toimitila, Myllypuron peruskoulu, Yläkivenrinne 4, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle osoitteessa Yläkivenrinne 4 Helsingin kaupungin omistamasta rakennuksesta Myllypuron peruskoululle huoneistoalaltaan 6 107 htm² suuruisen tilan.

Myllypuron peruskoulun vuokra on 137 102,15 euroa/kk eli 22,45 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 18,44 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,01 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi Myllypuron peruskoululta veloitetaan ajalla 01.04.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 147 484,40 euroa/kk (24,15 euroa/m²/kk).

Perusparannuksen ja laajennuksen jälkeinen vuokra on laskettu 20 vuodeksi alkaen 1.4.2022 ja päättyen aikaisintaan 20 vuoden kuluttua 31.3.2042. Tämän jälkeen vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 12 kk irtisanomisajalla.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen 31.3.2042 vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan vuokran siten, että koko jäljellä oleva vuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimuksen 211024539 päättyväksi 31.3.2022 ja sopimukselta 211024525 päätetään Opetustila 1:n vuokraus päättyväksi 31.3.2022. Tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2022.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Koulurakennukseen on tehty perusparannus ja laajennus 19.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Koulurakennus on peruskorjattu aikaisemmin vuosina 2006-2008, jolloin jäi korjaamatta liikuntasali aputiloineen. Nykyisen koulurakennuksen liikuntasalin talotekniikka on uusittu ja tiloihin on tehty tilojen ja käyttötarkoituksen muutoksia. Kotitalouskeittiötilat on uusittu, oppilas wc-tiloja lisätty, samoin keittiö- ja ruokailutiloja on muutettu ja laajennettu lisääntyneen oppilasmäärän tarpeisiin.

Koulun hallinto ja oppilashuoltotilat keskitetään jatkossa ylätaloon ja alatalon sivurakennuksen tiloista luovutaan. Sopimus tältä osin päätetään 31.3.2022 päättyväksi.

Hankkeeseen sisältyi myös koulurakennuksen länsipuolelle tehty laajennus 2 074 brm2. Entiseen ruokasaliin on tehty 115 brm2 laajennusosa rakennuksen pohjoissivulle.

Myös piha-aluetta on uusittu osittain. Välituntipiha on laajennettu tontin itäosaan ja uusia toiminta-alueita on toteutettu välituntipihalle. Lisäksi tontin huoltoajo on muutettu, pysäköintipaikat siirretty ja laajennusosan ympäristö maisemoitu.

Peruskorjaamattomille tiloille on tehty kattava talotekninen peruskorjaus ja tämän lisäksi on parannettu koko rakennuksen energiatehokkuutta ilmanvaihtoa uusimalla. Myös henkilöturvallisuutta on parannettu asentamalla koko koulurakennukseen paloilmoitinjärjestelmä sekä palo-osasto- ja poistumistiejärjestelyillä.

Hankkeessa on samalla myös purettu yläkoulun sisäilmaongelmainen sivurakennus.

Koululla on ollut käytössä kolme paviljonkia, joista kaksi on purettu ja yksi jää jatkossa koulun lisätilakäyttöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 19.10.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta 21.11.2017.

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Myllypuron peruskoulun ylätalon laajennuksen ja osittaisen perusparannuksen 19.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman 31.1.2018.

This decision was published on 10.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö