Hankinta, minikilpailutus, perussiivoukset, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2022-006015
More recent handlings
§ 9

Palvelukeskus Helsinki, perussiivousten hankinta, minikilpailutus 3

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti perussiivousten hankinnasta esitetyin perustein

- hyväksyä seuraavien toimittajien tarjoukset HEL 2022-006015 perussiivousten minikilpailutus 3 toimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa monipalvelut-yksikön yksikönjohtajan tekemään tätä asiaa koskevan tilauksen, koska seuraavien toimittajien tarjoukset ovat tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmat:

Alue 1, osa-alue 1: Beretta Palvelut Oy (Y-tunnus 1808448-4)
Alue 1, osa-alue 2: Ikkunahuolto Oy Karttunen (Y-tunnus 0885554-8)

Alue 2, osa-alue 1: Ikkunahuolto Oy Karttunen (Y-tunnus 0885554-8)
Alue 2, osa-alue 2: Services Netto Oy (Y-tunnus 3170630-5)
Alue 2, osa-alue 3: Services Netto Oy (Y-tunnus 3170630-5)

Alue 3, osa-alue 1: Services Netto Oy (Y-tunnus 3170630-5)
Alue 3, osa-alue 2: Services Netto Oy (Y-tunnus 3170630-5)

Alue 4, osa-alue 1: TAF-Clean (Y-tunnus 2747355-3)
Alue 4, osa-alue 2: Ikkunahuolto Oy Karttunen (Y-tunnus 0885554-8)


- että monipalvelujen yksikönjohtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä nyt päätettävään hankintaan tarkennuksia hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisäksi toimitusjohtaja merkitsi tiedoksi,

- että hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E-palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

- että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 113 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on palvelukeskusliikelaitoksen omassa toiminnassaan tarvitsema ja päätösehdotuksessa tarkemmin mainittu päiväkotien perussiivousten hankinta. Hankinnalla on haettu sopimustoimittajia suorittamaan kohteiden lattioiden peruspuhdistusta, ikkunoiden pesua ja/tai yläpölyjen puhdistusta tarjouspyynnössä mainitun mukaisesti.

Hankinnan kohde perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kilpailuttamaan puitesopimukseen HEL 2019-011868 / Perussiivoukseen liittyvät työt. Hankinnasta on 29.3.2022 julkaistu puitesopimuksen mukainen minikilpailutus sopimustoimittajille. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 10.5.2022 klo 16.00

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

Alue 1, osa-alue 1:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen ja TAF-Clean Oy

Alue 1, osa-alue 2:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen, Services Netto Oy ja TAF-Clean Oy

Alue 2, osa-alue 1:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen ja TAF-Clean Oy

Alue 2, osa-alue 2:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen, Services Netto Oy ja TAF-Clean Oy

Alue 2, osa-alue 3:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen, Services Netto Oy ja TAF-Clean Oy

Alue 3, osa-alue 1:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen, Services Netto Oy ja TAF-Clean Oy

Alue 3, osa-alue 2:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen, Services Netto Oy ja TAF-Clean Oy

Alue 4, osa-alue 1:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen ja TAF-Clean Oy

Alue 4, osa-alue 2:
Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen ja TAF-Clean Oy

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin osa-alueittain kokonaishankintahinnan perusteella. Vertailuhinnat muodostuivat siivottaville kohteille annettujen kohdehintojen perusteella.

Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että edullisimman tarjouksen osa-alueittain on tehnyt;

Alue 1, osa-alue 1: Beretta Palvelut Oy
Alue 1, osa-alue 2: Ikkunahuolto Oy Karttunen

Alue 2, osa-alue 1: Ikkunahuolto Oy Karttunen
Alue 2, osa-alue 2: Services Netto Oy
Alue 2, osa-alue 3: Services Netto Oy

Alue 3, osa-alue 1: Services Netto Oy
Alue 3, osa-alue 2: Services Netto Oy

Alue 4, osa-alue 1: TAF-Clean
Alue 4, osa-alue 2: Ikkunahuolto Oy Karttunen

This decision was published on 27.05.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tärkeää tai 
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 1. muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saara Leander, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 25517

saara.leander@hel.fi

Decisionmaker

Risto Paavola
toimitusjohtaja