Hankesuunnitelma, tekninen hankesuunnitelma, sisäpihan muutos, Malmin peruskoulu ja päiväkoti Kotinummi

HEL 2022-006016
More recent handlings
§ 9

Malmin peruskoulun ja lpk Kotinummen sisäpihojen korjauksen teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Malmin peruskoulun ja lpk Kotinummen sisäpihojen korjaushankkeen 12.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 200 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 525 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen kohteena on vuonna 1991 valmistunut Malmin peruskoulun ja LPK Kotinummen koulu- ja päiväkotirakennus. Ulkoseinä- ja sokkelirakenteiden tuuletuksessa ja vesieristyksessä on havaittu paikallisia puutteita, joka vaikuttaa ulkoseinärakenteen kosteustekniseen toimintaan. Lisäksi sisäpihojen yläpinta on sisälattioiden kanssa samalla tasolla, jonka johdosta rakennuksen kosteustekninen toimivuus on puutteellinen. Korjauksen tavoitteena on parantaa pihojen kuivatusta ja hulevesien hallintaa, säilyttää koulupihalla olevat puut sekä parantaa sisäpihojen viihtyvyyttä. Lasketaan sisäpihojen tasoa 300 mm, jolloin saavutetaan nykyisten asetusten vaatimukset. Samalla uusitaan sisäpihojen pintarakenteet ja osa leikkivälineistä, vesieristetään sokkelit, ohjataan katon sadevesikourujen syöttö rännikaivoihin, uusitaan kaiteet ja rakennetaan luiskat esteettömyyden saavuttamiseksi.

Viranomaisten ennakkolausunnot

Toimenpidelupa 39-0414-22-C on myönnetty 25.02.2022.

Rahoitus

Vuoden 2022 alusta sisäisen vuokramalliuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa otettiin käyttöön muutokset ylläpitovuokriin. Peruskorjauksia ja kunnossapidollisia korjauksia ei toteuteta investointimäärärahoilla, vaan ne on siirretty osaksi käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon budjettia. Tämän seurauksena näillä korjauksilla ei ole vaikutusta pääomavuokraan vaan kyseiset korjaukset vaikuttavat ainoastaan ylläpitovuokraan. Tämä hanke vaikuttaa kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan vuoden 2024 alusta lukien

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kaupunkiympäristön toimialan laatima kustannusarvio on 554 000 euroa arvonlisäverottomana kesäkuun 2021 tasossa. Kustannusarvio perustuu Staralta saatuihin ennakkotarjouksiin.

Ei väistötilakustannusta.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 5/2022, ja työ valmistuu 9/2022.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.

This decision was published on 02.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39547

timo.nevalainen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö