Kunnan asukkaan aloite, asemakaavan muutos, Kaisaniemen puistosuunnitelma, VIO 6126/1, VR ym.

HEL 2022-006023
More recent handlings
Case 18. / 594 §

Kuntalaisaloite asemakaavan muuttamisesta koskien Kaisaniemenpuiston asemakaavaa nro 11808 ja puistosuunnitelmaa VIO 6126/1 (Kaisaniemen puistosuunnitelma)

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin ja katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kluuvin kaupunginosassa sijaitsevan Kaisaniemenpuiston asemakaavan nro 11808 ja asemakaavan nojalla laaditun puistosuunnitelman muuttamista on esitetty aloitteessa, jonka on allekirjoittanut 7 liike- ja asuinkiinteistöä Kaisaniemenpuiston eteläpuolella ja puistossa sijaitseva Cajsan Helmi -ravintola.

28.4.2022 saapuneessa aloitteessa aloitteen tekijät pyytävät, että Kaisaniemenpuiston radansuuntainen ajoyhteys säilytetään myös ajoneuvoliikenteelle siten, että puistoon suunniteltu pyörätie levennetään pyöräkaduksi, jolloin olemassa oleva ajoyhteys säilyy.

Aloitteentekijät perustelevat aloitettaan seuraavasti

”VR:n ja hotellien huoltoliikenteen osalta on tärkeää se, että ajoyhteys toimii Kaisaniemenrannan kautta. Samoin kaavan eteläpuolella olevat kaikki neljä kiinteistöä ovat täysin yksimielisiä siitä, että ajoyhteys puiston kautta säilyy, koska tulevaan rautatientorin kaavaan sisältyy mahdollisesti Kaivokadun kaventaminen rautatieaseman kohdalla 1 +1-kaistaiseksi, jolloin nyt jo normaalitilanteessa ruuhkainen liikenne tukkeutuu täysin. Lisäksi Postikadun sulkeminen on ollut jossakin suunnitelmassa, ja se pahentaisi edelleen rautatientorin liikennettä. Puiston kautta säilyvä ajoyhteys helpottaisi myös tulevaa rautatientorin kaavaa ja antaisi erilaisia mahdollisuuksia liikenteen järjestämiselle.

Tähän muutosvaatimukseen yhtyy myös Cajsan Helmi –niminen ravintola, joka uudistaa täysin Helsingin kaupungilta ostamansa kiinteistön. Myös heidän taholtaan ajoyhteyden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, koska suurin osa asiakkaista varmasti tulee eteläsuunnasta heidän ravintolaansa.

Pyöräkatu olisi liikennemuotona kaikista paras, koska se sallisi pyörätien ja autoliikenteen yhteiskäytön. Liikenne ei tulisi puistossa varmasti lisääntymään, mutta pyöräkatu turvaisi VR:n ja hotellien huoltoliikenteen sekä kiinteistöjen asukkaat välttäisivät jo nyt ruuhkaisen ja edelleen ruuhkautuvan rautatientorin läpiajon. Kaisaniemen puistoa käyttävät erityisesti kaikki ne asukkaat, jotka asuvat nimetyissä taloyhtiöissä ja kaikkien näiden taloyhtiöiden hallitusten toive on se, että läpiajo mahdollistetaan puistossa, ja tämä ei mitenkään lisää puistossa nyt olevaa autoliikennettä.

Liikennemerkeillä voitaisiin rajoittaa läpikulkua pohjoisesta etelään Kaivokadulle ja mielestämme myös pelastuslaitokselle olisi hyötyä siitä, että hätätilanteessa puiston kautta voitaisiin ajaa. Samoin liikennelaitos voisi ehkä poikkeustilanteessa ajaa busseilla pyöräkadulla ja täten puiston läpiajo olisi varasuunnitelma, kun Kaisaniemenkatu olisi poikki jonkin hätätilanteen vuoksi.”

Kaisaniemenpuistoa koskeva asemakaava nro 11808 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.3.2011. Kaava on tullut voimaan 6.5.2011.

Asemakaavan muutos perustuu kaupunginhallituksen vuonna 2000 hyväksymiin puiston suunnittelutavoitteisiin, kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2007 hyväksymiin puiston asemakaavoitus- ja suunnitteluperiaatteisiin sekä kaupunkisuunnitteluviraston teettämään puiston asemakaavatasoiseen yleissuunnitelmaan. Kaavan valmistelun kaikissa vaiheissa on käyty laaja vuorovaikutusprosessi.

Kuten asemakaavan nro 11808 selostuksesta (Liite 4, Ote voimassa olevasta kaavan selostuksesta nro 11808) selviää, on ennen asemakaavan hyväksymistä aluetta suunniteltu usean vuoden ajan vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Selostuksen sivulla 2 ”Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet” otsikon alla on käyty läpi alueen suunnittelun vaiheita. Eri vaiheissa on selkeästi tuotu esille, että radan varren kadun ajoneuvoliikenne poistetaan ja se muutetaan pääpyöräily- ja jalankulkureitiksi.

Asemakaavan nro 11808 tavoitteena on, että Kaisaniemenpuisto kunnostetaan arvoiseensa asemaan ja alueella lisätään puistomaisuutta. Puisto on suunniteltu vetovoimaiseksi keskustan kaupunkipuistoksi, kävely-, oleskelu- ja paikallisliikunnan puistoksi, tapahtumapuistoksi sekä asukkaiden käyttöpuistoksi.

Yksi kaavan nro 11808 suunnitteluperiaatteiden lähtökohdista on ollut, että julkinen puisto halutaan rauhoittaa liikenteeltä. Kaavassa radan varren kadun ajoyhteys on poistettu ja se on muutettu Kaisaniemen puistokuja -nimiseksi jalankulun ja pyöräilyn reitiksi, jonka osalla säilyy huoltoajomahdollisuus. Tämä antaa mahdollisuuden ottaa radan varsi nykyistä paremmin puiston osaksi. Kaisaniemenranta-katu säilyy ajoyhteytenä ja sen varrella säilyy kadunvarsipysäköinti.

Kaisaniemen puistokujan katualue on kaavassa osoitettu osittain merkinnällä pp ”Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa” ja osittain pp/h ”Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle sekä alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa”. Kaavamerkinnät eivät mahdollista autoliikennettä alueelle muutoin kuin huoltoajolle pp/h-merkinnällä osoitetulle osalle (Liite 3 Ote voimassa olevasta kaavasta nro 11808).

Kaisaniemenpuiston pohjoisosassa sijaitsevalle ravintolarakennukselle on kaavassa merkitty pp/h ”Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle sekä alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa” Kaisaniemenranta-kadun päätteenä olevan kääntöpaikan jatkeena. Tätä kautta myös saattoliikenne ravintolarakennukselle hoidetaan.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 5.3.2019 (§ 112) Kaisaniemenpuiston puistosuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaisaniemenpuiston kunnostamisen käynnistäminen on kirjattu kaupunkistrategiaan kaudelle 2021−2025 ”Projektissa lisätään keskustan puistojen viihtyisyyttä ja strategiakaudella käynnistetään Kaisaniemenpuiston kunnostaminen”. Kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 14.12.2021 § 701 hyväksynyt alueelle puistosuunnitelman, joka on laadittu asemakaavan nro 11808 pohjalta. Puistosuunnitelma on lainvoimainen.

Alueelle on asemakaavan nro 11808 voimaantulon jälkeen hyväksytty kaupungin pyöräilyyn liittyvä baanaverkko ja se vahvistaa Kaisaniemen puistokujan roolia pyöräliikenteen verkossa ja Kaisatunnelin valmistumisen myötä.

Puiston pohjoisosan ravintolarakennuksen toiminta ja yhteys puistoon paranee, kun ajoneuvoliikenne Kaisaniemen puistokujan osalta poistuu puistosuunnitelman toteutumisen myötä. VR:n itäsiiven hotellin suunnittelussa on otettu huomioon Kaisaniemenpuiston asemakaavan nro 11808 vaikutus huoltoon. Mikonkadun varren hotellin huoltoajo tapahtuu Mikonkadulta. Rautatientorin liikenne voi hetkittäin ruuhkautua, mutta muuten liikenne sujuu normaalisti.

Aloitteessa esitetyt mahdolliset Kaivokadun kaventaminen rautatieaseman kohdalla 1 + 1-kaistaiseksi ja Postikadun sulkeminen ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Kaivokadun liikennejärjestelyihin vaikuttaa Kruunusiltojen raitiovaunupysäkkien järjestelyt. Kaupunginvaltuusto on linjannut, että varsinaista päätepysäkkiä ei Kaivokadulle sijoiteta, vaan raitiolinja jatkaa Länsisatamaan. Pysäkkijärjestelyiden ja alueen muiden liikennejärjestelyiden toimivuus tullaan selvittämään ja Kaivokadusta tullaan laatimaan katusuunnitelma, joka vuorovaikutetaan. Postikadun liikennejärjestely tullaan ratkaisemaan Elielinaukion asemakaavoituksen yhteydessä.

Aloitteen tekijät edustavat kahdeksaa kiinteistöä ydinkeskustan alueella. Määrä on vähäinen suhteutettuna siihen, että Kaisaniemenpuisto on julkinen puisto, jonka käyttäjämäärä lasketaan koko kaupungin alueelta.

Voimassa olevassa Kaisaniemenpuiston asemakaavassa radan varren kadun ajoyhteys on poistettu. Katu on kaavassa osoitettu Kaisaniemen puistokuja -nimiseksi jalankulun ja pyöräilyn reitiksi, jonka osalla säilyy huoltoajomahdollisuus. Voimassa oleva Kaisaniemenpuiston puistosuunnitelma, jonka pohjalta puiston kunnostaminen tehdään, noudattaa kaavan periaatetta ajoneuvoliikenteen poistamiseksi Kaisaniemen puistokujan osalta. Kaisaniemenpuisto halutaan rauhoittaa ajoneuvoliikenteeltä puiston viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Siksi ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi avata kaava ja puistosuunnitelma uudestaan tämän aloitteen takia.

Tämä aloitevastaus on valmisteltu yhteistyössä asemakaavoituspalvelun, liikenne- ja katusuunnittelupalvelun sekä hallinto- ja lakipalvelun kanssa.

Close

This decision was published on 11.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Ask for more info

Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 09 310 37052

kajsa.lybeck@hel.fi

Irene Varila, lakimies, puhelin: 09 310 37451

irene.varila@hel.fi

Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37122

pekka.nikulainen@hel.fi