Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Long Harvest Oy:n/RF Market

HEL 2022-006036
More recent handlings
§ 18

Elintarvikelain 59 §:n mukainen elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskeva päätös, Long Harvest Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Long Harvest Oy, Insinöörinkatu 2, 00880 Helsinki, y-tunnus
3162381-7

Kohde

RF Market, Insinöörinkatu 2, 00880 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Long Harvest Oy on vastaanottanut Euroopan unionin jäsenvaltioista lihaeriä, jotka eivät täytä asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia.

Puuttuvien kaupallisten asiakirjojen vuoksi lihaerät määrätään hävitettäväksi, käytettäväksi valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai palautettavaksi lähtömaahan.

Lihaerien hävittämisestä, palautuksesta tai käytöstä muuhun tarkoitukseen on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 10.6.2022 mennessä. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 10.6.2022 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Long Harvest Oy on elintarvikealan toimija, joka maahantuo sisämarkkinoilta eli Euroopan unionin toisista jäsenvaltiosta mm. erilaisia eläinperäisiä elintarvikkeita kuten naudan ja sian mahaa, sian peräsuolta ja naudan jänteitä. Maahantuodut elintarvikkeet vastaanotetaan RF Market myymälään, (Insinöörinkatu 2), jossa toimijalla on pakkasvarasto.

Long Harvest Oy:n maahantuomat elintarvikkeet tarkastettiin 25.4.2022 Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden toimesta. Toimijan myymälätiloissa havaittiin seuraavat erät lihaa:
- naudan lehtimaha (beef omasum) 19 kg, eränumero MO-213896
- kaltattu naudan lehtimaha (beef omasum scalded) 10,4 kg, eränumero MO-213982
- sian maha (pork stomach) 15 kg, eränumero MO-213891
- sian peräsuoli (pork rectum) 1 kg, eränumero MO-213890
- naudan jänne (beef tendon) 10,8 kg, eränumero 07042021
- naudan jänne & kylki (beef tendon & flank) 16,1 kg, eränumero FACB210714

Lihatuotteiden yhteispaino on 72,3 kg. Toimijalla ei ollut esittää eriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön (EY:n asetus 1688/2005) vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja eikä salmonellatodistuksia. Elintarvikkeista puuttuivat lisäksi suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät. Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 28.4.2022 asettaa elintarvikkeet väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (liite 1). Elintarvikkeet luetteloitiin päätökseen.

Toimijalle annettiin mahdollisuus toimittaa puuttuvat asiakirjat 19.5.2022 mennessä ennen asian lopullista ratkaisua. Toimija esitti 11.5.2022 salmonellatodistukset ja tilauslistat. Toimijan toimittamat salmonellatodistukset eivät olleet yhdistettävissä toimijan lähettämiin tilauslistoihin tai elintarvikkeisiin.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu lihaeriä koskevasta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä 3.5.2022 päivätyllä kirjeellä (liite 2). Toimija esitti vastineessaan 11.5.2022 salmonellatodistukset ja tilauslistat (liite 3).

Päätöksen perustelut

Toimijalla ei ollut esittää lihaeriin yhdistettävissä olevia asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja. Toimijan lähettämät salmonella-asiakirjat eivät olleet yhdistettävissä elintarvikkeisiin tai lähetyslistoihin. Toimija ei ollut erää vastaanottaessa tarkistanut erän asiakirjojen lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja oma-aloitteisesti palauttanut erää lähtömaahan.

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain (297/2021) 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoitukseen elintarvikesäännösten vastaista elintarviketta tai elintarvikekontaktimateriaalia voidaan käyttää tai mihin tarkoitukseen se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi.

Valvontaviranomaisen on määrättävä elintarvike hävitettäväksi, jos sen käyttö ei ole mahdollista tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikesäännökset sitä edellyttävät.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Elintarvikelain 6 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 artiklan 8 mukaan elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa markkinoille Suomessa mm. naudan, sian ja siipikarjan lihaa, sulkien pois raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha, on noudatettava seuraavia
salmonellaa koskevia sääntöjä:
1. Naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta lähetyksistä on pitänyt ottaa näytteet lähettävässä laitoksessa ja näytteille on pitänyt tehdä yhteisön lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on saatu negatiivinen tulos.
2. Naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta elintarvikkeen mukana on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että lähettävässä laitoksessa lainsäädännön mukaiset mikrobiologiset kokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset.

Komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artiklan mukaan naudan, sian ja siipikarjanlihaerien, lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin mukana on oltava asetuksen liitteessä IV vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 18 mukaan
1. Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.
2. Elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, rehun, elintarviketuotantoon käytettävän eläimen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen
tai rehuun. Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä tähän tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saavat nämä tiedot pyynnöstä käyttöönsä.
3. Elintarvike- ja rehualan toimijoilla on oltava käytössä sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot on annettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille.
4. Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot
tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 19 mukaisesti, jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen maahantuoma elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 artiklan 15 mukaisesti pakolliset elintarviketiedot on annettava kielellä, jota kuluttajat niissä jäsenvaltioissa, joissa elintarviketta pidetään kaupan, ymmärtävät helposti.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 § mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 28.4.2022

2. Kuuleminen elintarvikelain 59 §:n mukaisesta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä 3.5.2022

3. Vastine 11.5.2022

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 14, 27, 56, 59, 64, 75 ja 78 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 8 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista, 18 & 19 artikla

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (elintarviketietoasetus), 15 artikla

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että ellei Long Harvest Oy ole ryhtynyt toimenpiteisiin 10.6.2022 mennessä, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto voi määrätä toimenpiteet teetettäväksi toiminnan harjoittajan kustannuksella elintarvikelain 68 §:n mukaisesti. Tällöin toimenpiteet teetetään siten, että Long Harvest Oy:n taloudellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Long Harvest Oy:lle

This decision was published on 31.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Penttinen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 32035

elina.penttinen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 25.4.2022 Long Harvest Oy RF Market
2. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 28.4.2022
3. Kuuleminen elintarvikelain 59 §:n mukaisesta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä 3.5.2022
4. Vastine 11.5.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.