Yhteistyösopimus, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n tapahtumayhteistyö

HEL 2022-006171
More recent handlings
§ 26

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n välinen yhteistyösopimus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja hyväksyi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n / Detalj välisen yhteistyösopimuksen liittyen Helsingissä 11.5.2022 Prime Orchestra –konsertin järjestelyihin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteuttaman vuoden 2022 yhteistyön arvonlisäveroton arvo on enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Yhteistyön kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tapahtumatuotantojen määrärahasta (sisäinen tilaus 2980000014).

Kyseessä on hankintalain liite E kynnysarvon alittava erityiset palvelut CPV koodi 79952000-2 [Tapahtumapalvelut] ja se toteutetaan suorahankintana.

Päätöksen perustelut

Helsingin ja Tallinnan kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä, josta on sovittu kaupunkien välisessä 46 § yhteistyöasiakirja, joka on päivitetty huhtikuussa 2022. Yhtenä kaupunkien välisenä tavoitteena on mm. Kulttuuriyhteistyö.

Tallinnan kaupunki on saanut 2021 statuksen UNESCO City of Music osana UNESCO Creative Cities – verkostoa ja sama status on Harkovan kaupungilla, jonka yksi ”City of Music Ambassador” on Prime Orchestra. Tallinnan kaupunki on sopinut Harkovan kanssa yhteistyöstä siten, että orkesteri esiintyy Tallinna-päivänä 15. toukokuuta. Tallinnan kaupunki on tarjonnut yhteistyötä ja ehdottanut, että orkesteri esiintyisi myös Helsingissä.

Tallinnan kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö tämän konsertin tiimoilta tukee kaupunkien kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tarjoaa kaksoiskaupungille myös väylän osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle tukemalla harkovalaisen orkesterin kiertuetta molemmissa kaupungeissa.

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti mm. tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Lisäksi Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä suosittu kongressikohde.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.1.2022, § 3 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3. momentin perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 500 000 euroon saakka.

This decision was published on 04.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja