Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla idän palvelualueen, itäisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 9.5.2022 alkaen

HEL 2022-006240
More recent handlings
§ 4

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla itäisen kotihoitoyksikön esihenkilöille 6.3.2023 alkaen.

Kotihoitopäällikkö

Päätös

A Itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti, että

Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Itäkeskus 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027596)
- Myllypuro 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026804)
- Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026803)

Itäkeskus 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026791)
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 037351) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Myllypuro 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026804)
- Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026803)

Myllypuro 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043600), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026803)
- Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026791)
- Itäkeskus 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027596)

Kontula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043599), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisenvallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Kontula 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026796)

Kontula 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 038384), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Kivikko 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026802)

Kontula 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
-vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043599), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Kontula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026806)

Kivikko 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Kontula 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026794)
- Kontula 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026796)
- Kontula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026806)

Kivikko 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026791)
- Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026803)

B Samalla itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti, että Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043600)
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 037351)
- Myllypuro 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026804)
- Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026791)
- Itäkeskus 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027596)

Samalla itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 6.3.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön 30.1.2023 tekemän päätöksen

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 07.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 46098

sanna.numminen@hel.fi

Decisionmaker

Sanna Numminen
kotihoitopäällikkö